BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gur­ri­a: IMF si­zin­dir, kul­la­nın ­ge­rek­siz stres ya­şa­ma­yın

Gur­ri­a: IMF si­zin­dir, kul­la­nın ­ge­rek­siz stres ya­şa­ma­yın

Tür­ki­ye’nin doğ­ru şey­ler yap­tı­ğı­nı be­lir­ten OE­CD ­Ge­nel Sek­re­te­ri Gur­ri­a, “IMF nor­mal za­ma­na ge­çiş için bir köp­rü olur” de­di> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL K­RE­Dİ A­KI­ŞI KE­SİL­ME­ME­Lİ Kre­di­bi­li­te­nin önemine işa­ret eden Gur­ria, borçların çev­ril­me­si­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Kre­di akı­şı sağ­lan­maz­sa eko­no­mi­nin yü­rü­me­si zor­la­şır. Tür­ki­ye iyi durumda ama izole değil” dedi OECD Ge­nel Sek­re­te­ri An­gel Gur­ri­a, “Kü­re­sel Eko­no­mi ve Tür­ki­ye” ko­nu­lu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’nin kri­ze en ha­zır­lık­lı ya­ka­la­nan ül­ke­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. TÜ­Sİ­AD, Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) ve İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı (İMKB) iş bir­li­ğin­de ya­pı­lan top­lan­tı­da­ki ko­nuş­ma­sın­da; IMF gi­bi bir fo­nun üye­si ol­ma­nın bu dö­nem­de bü­yük fay­da sağ­la­ya­ca­ğı­nı da ifa­de eden Gur­ri­a, “Dün­ya­da pi­ya­sa­lar ça­lış­mı­yor. Ye­ni­den fi­nans sü­re­ci ge­liş­mi­yor, en te­mel iş­lem­ler fon­lan­mı­yor. O hal­de doğ­ru şey­ler ya­pan eko­no­mi, ne­den des­tek al­ma­sın? IMF bir ku­rum. Tür­ki­ye çok bü­yük bir ül­ke. IMF, dün­ya­nın gö­zün­de de is­tik­rar sağ­la­yı­cı, nor­mal za­ma­na ge­çiş için köp­rü ola­cak­tır. IMF si­zin­dir; kul­la­nı­nız. ‘Ge­rek­siz stres ya­şa­ma­yın’ de­rim. Kriz­de bir fır­sat da da­ha güç­lü ma­li sis­te­me ge­çiş­te var. OECD, çok gü­zel ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı Tür­ki­ye ile ça­lış­ma­ya de­vam ede­cek” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’nin son yıl­lar­da­ki ya­pı­sal dö­nü­şüm ça­ba­la­rı­nın tak­dir edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Gur­ri­a, “Bek­len­me­ye­ni da­ha ha­zır­lık­lı ola­rak bek­le­di­niz. Tür­ki­ye kri­ze gi­rer­ken ha­zır­lık­lı ve güç­lüy­dü” de­di. Gur­ri­a, 2010’da dün­ya­da 20 mil­yon ye­ni iş­si­zin ola­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT