BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­ban­cı İMKB’den gitmedi

Ya­ban­cı İMKB’den gitmedi

İMKB Baş­ka­nı Hü­se­yin Er­kan, 2001 k­ri­zin­de bor­sa­da yüz­de 61’den yüz­de 36’ya dü­şen ya­ban­cı pa­yı­nın, bu­gün ya­şa­nan k­riz­de yüz­de 71’den yüz­de 67 se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di­ği­ni i­fa­de et­ti.İMKB Baş­ka­nı Hü­se­yin Er­kan, 2001 k­ri­zin­de bor­sa­da yüz­de 61’den yüz­de 36’ya dü­şen ya­ban­cı pa­yı­nın, bu­gün ya­şa­nan k­riz­de yüz­de 71’den yüz­de 67 se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di­ği­ni i­fa­de et­ti. Bu a­çı­lar­dan İMKB’nin ge­liş­mek­te o­lan ül­ke pi­ya­sa­la­rıy­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da da­ha is­tik­rar­lı, li­kit ve gü­ve­ni­lir bir gö­rün­tü çiz­di­ği­ni de be­lir­ten Er­kan, iş­lem hac­min­de dü­şü­şün sı­nır­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT