BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şe­ke­re de ‘mar­ker’ ge­li­yor

Şe­ke­re de ‘mar­ker’ ge­li­yor

Şe­ker Ku­ru­mu, yurt i­çin­de fir­ma­la­rın ka­yıt dı­şı şe­ker sa­tı­şı­nı en­gel­le­mek i­çin, a­kar­ya­kıt sek­tö­rün­de­ki gi­bi “mar­ker” uy­gu­la­ma­sı baş­la­ta­cakAkar­ya­kıt sek­tö­rün­de de ka­çak ve ka­yıt dı­şı sa­tış­la­rın en­gel­len­me­si için ha­ya­ta ge­çi­ri­len mar­ker uy­gu­la­ma­sı, şe­ker için de ha­zır­la­nı­yor. Şe­ker Ku­ru­mu, hak­sız re­ka­be­tin ön­len­me­si, pi­ya­sa­nın sağ­lık­lı iş­le­me­si­nin sağ­lan­ma­sı için, ka­çak şe­ker­den son­ra ka­yıt dı­şı şe­ker sa­tı­şı­nı da en­gel­le­mek için TÜ­Bİ­TAK’tan mar­ker sis­te­mi üze­rin­de ça­lış­ma is­te­di. TÜ­Bİ­TAK’ın şe­ker­de uy­gu­la­na­bi­le­cek mar­ke­ri be­lir­le­me ko­nu­sun­da son aşa­ma­ya gel­di­ği­ni açık­la­yan Şe­ker Ku­ru­mu Baş­ka­nı Az­mi Ak­su, uy­gu­la­ma­ya ilk aşa­ma­da ni­şas­ta baz­lı şe­ker­den (NŞB) baş­la­ya­cak­la­rı­nı kay­det­ti. Bu ko­nu­da­ki ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­mak üze­re ol­du­ğu­nu ve muh­te­me­len ge­le­cek yı­lın ilk ya­rı­sın­da uy­gu­la­ma­ya baş­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ak­su, TÜ­Bİ­TAK’ın ay­rı­ca, pan­car şe­ke­ri ko­nu­sun­da da mar­ker be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü­nü söy­le­di. Ak­su, fab­ri­ka­la­rın yurt için­de pa­zar­la­ya­cak­la­rı pan­car şe­ke­rin­de mar­ker kul­lan­ma­sı du­ru­mun­da, pi­ya­sa de­ne­tim­le­rin­de, şe­ke­rin ko­ta da­hi­lin­de pa­zar­la­nıp pa­zar­lan­ma­dı­ğı­nın be­lir­le­ne­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Ak­su, ile­ri aşa­ma­lar­da TÜ­Bİ­TAK’tan, her bir şe­ker şir­ke­ti için fark­lı mar­ker ge­liş­tir­me­si­ni is­te­ye­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, böy­le­ce, pi­ya­sa de­ne­tim­le­rin­de, şe­ke­rin han­gi şir­ket ta­ra­fın­dan han­gi fab­ri­ka­da üre­ti­lip pa­zar­lan­dı­ğı­nın da be­lir­le­ne­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT