BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İl­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri ne is­ti­yor?

İl­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri ne is­ti­yor?

Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı’na; ­İl­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri­nin ol­du­ğu ka­dar, De­ne­tim Sis­te­mi­mi­zin de ö­nem­li p­rob­le­mi­ni sı­nır­lı bir dü­zey­de de ol­sa çöz­mek ü­ze­re, Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ye­ni­den ha­zır­la­na­rak 19.11.2008 ta­ri­hin­de Baş­ba­kan­lı­ğa su­nu­lan Ya­sa Ta­sa­rı­sı, Ge­nel Mer­ke­zi­miz ve ca­mi­a­mız­da mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­mış­tır.Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı’na; ­İl­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri­nin ol­du­ğu ka­dar, De­ne­tim Sis­te­mi­mi­zin de ö­nem­li p­rob­le­mi­ni sı­nır­lı bir dü­zey­de de ol­sa çöz­mek ü­ze­re, Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ye­ni­den ha­zır­la­na­rak 19.11.2008 ta­ri­hin­de Baş­ba­kan­lı­ğa su­nu­lan Ya­sa Ta­sa­rı­sı, Ge­nel Mer­ke­zi­miz ve ca­mi­a­mız­da mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­mış­tır. Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın kı­sa za­man­da ha­zır­lan­ma­sı ve su­nul­ma­sın­da ö­zel il­gi­ni­zin bu­lun­du­ğu ca­mi­a­mız­ca bi­lin­mek­te­dir. ­Söz ko­nu­su ta­sa­rı­nın bu de­fa Baş­ba­kan­lık­ta bek­le­til­me­den ya­sa­laş­mak ü­ze­re TBMM’ye in­ti­kal et­ti­ril­me­si i­çin yi­ne ö­zel ça­ba har­ca­ya­ca­ğı­nı­za i­nan­cı­mız tam­dır. Bu ta­sa­rı­nın Baş­ba­kan­lık­ta kal­ma­ya­ca­ğı­nı u­mut e­di­yo­ruz. ­Ya­kın il­gi­niz ve iç­ten du­yar­lı­lı­ğı­nız i­çin tüm mes­lek­taş­la­rım a­dı­na te­şek­kür­le­ri­mi­zi ve şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­rum. ­Sa­yın Müs­te­şa­rım, ­İl­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri, 2002 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar, ge­rek di­ğer mü­fet­tiş­ler ve ge­rek­se me­mur­lar ba­zın­da ya­pı­lan her tür­lü i­yi­leş­tir­me­le­rin dı­şın­da tu­tul­muş­tur. Şu an MEB ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ek ders sa­at­le­ri­nin 25 sa­a­te çı­ka­rıl­ma­sı dü­zen­le­me­sin­de de, MEB tek­li­fi­ne rağ­men yi­ne a­yı­rı­ma gi­di­le­rek, İl­çe mil­li e­ği­tim mü­dür­le­ri, mü­dür yar­dım­cı­la­rı ve şu­be mü­dür­le­ri i­çin 25 sa­at o­la­rak be­lir­le­nen ek ders sa­a­ti, il­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri i­çin 20 sa­at o­la­rak Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca Baş­ba­kan­lı­ğa su­nul­muş­tur. Bu dü­zen­le­me il­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri­nin u­zun sü­re­dir de­vam e­den bek­len­ti­le­ri­ne ce­vap ver­mek­ten u­zak­tır. Di­ğer ta­raf­tan, sa­yı­lan gö­rev­li­ler i­çe­ri­sin­de sü­rek­li der­se gi­ren il­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri­dir. ­Ya­pı­lan bu son a­yı­rım, mes­lek­taş­la­rı­mı­zı yi­ne cid­di bo­yut­ta in­cit­miş­tir. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan o­nay­lan­ma­dan ön­ce dü­zel­til­me­si i­çin il­gi­ni­zi bek­li­yo­ruz. Meh­met Pı­nar­dağ >> Dok­tor­lar has­ta i­le i­le­ti­şim ku­ra­mı­yor Ço­ğu­muz re­çe­te­yi oku­ya­ma­mak­tan, an­la­ma­mak­tan şi­ka­yet ede­riz. Bı­ra­kın oku­ma-yaz­ma­yı bi­len­le­rin, üni­ver­si­te me­zun­la­rı­nın bi­le oku­mak­ta zor­luk çek­ti­ği bir re­çe­te­de prob­lem ol­maz mı? Re­çe­te sa­de­ce ec­za­cı­ya hi­ta­ben mi ya­zı­lır? İlaç isim­le­ri­ni bil­me­me­miz bu şif­re­li ya­zı­ya ge­rek­çe ola­bi­lir mi? Bir­çok has­ta­ya ter­cü­man ola­rak bun­la­rı so­ran Meh­met Bey, “na­sıl bir eği­tim­den ge­çi­yor­lar ki, şif­re­li yaz­ma­yı, sı­ra­dan va­tan­da­şın bu­nu an­la­ya­ma­ma­sı­nı ma­ha­ret sa­nı­yor­lar” di­ye de­vam edi­yor. “Fi­zik te­da­vi, or­to­pe­di ya da baş­ka branş­tan dok­tor­la­ra gi­di­yo­ruz, dik­kat et­me­miz ge­re­ken ba­zı şey­le­ri peş pe­şe sı­ra­lı­yor­lar. Dok­to­run ya­nın­da o an baş­ka bir­le­ri de var­sa, her bi­ri ay­rı şey­ler an­lı­yor. Has­ta­nın söy­le­ne­ni an­la­ma­sı ise hiç müm­kün de­ğil. Bu gi­bi bel­li bil­gi­le­ri mat­bu hal­de has­ta­ya ver­mek çok mu zor? Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bu me­tin­le­ri ha­zır­la­ya­maz mı? Çok özel du­rum­lar dı­şın­da, bü­tün has­ta­la­ra ya­pı­lan uya­rı ve tav­si­ye­ler ay­nı ol­du­ğu­na gö­re, ne­den bu bil­gi­le­ri da­ha an­la­şı­lır şe­kil­de ha­zır­la­yıp has­ta­ya ver­mi­yor­lar?” Va­tan­da­şı din­le­yen, ile­ti­şim ku­ra­bi­len dok­tor­la­rı ten­zih et­ti­ği­ni söy­le­yen Meh­met Bey, ama dok­tor­la­rın ço­ğu­nun böy­le ol­ma­dı­ğı­nı ve va­tan­daş­la ile­ti­şim kur­ma­yı âde­ta is­te­me­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor ve “ve­ri­len tıp eği­ti­mi­nin bu yö­nü ek­sik mi ka­lı­yor, yet­ki­li­ler ne­den bu çok önem­li prob­le­me eğil­mi­yor?” di­ye so­ru­yor... >> MET­RO­BÜS’te kar­ga­şa var ­MET­RO­BÜS’ü ku­ra­rak bi­zi t­ra­fi­ğin keş­me­ke­şin­den kur­ta­ran­lar­dan Al­lah ra­zı ol­sun. Ta­bi­i her ye­ni­lik ba­zı p­rob­lem­le­ri de be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. MET­RO­BÜS du­rak­la­rın­da, gi­de­ce­ği ye­re o­tu­ra­rak git­mek­te ıs­rar­cı o­lan va­tan­daş­lar, MET­RO­BÜS’ün ka­pı­sı­nın hi­za­sı­na gö­re ken­di­le­ri­ni ön­ce­den a­yar­lı­yor. MET­RO­BÜS ka­la­ba­lık­sa ve o­tu­ra­cak yer yok­sa ol­du­ğu yer­de mıh­lan­mış gi­bi du­ru­yor, a­yak­ta git­me­ye ra­zı o­lan yol­cu­la­rın ö­nü­ne geç­miş o­lu­yor­lar. Ka­pı ön­le­ri tı­kan­dı­ğı i­çin ar­ka­da­ki in­san­lar MET­RO­BÜS’e bi­ne­mi­yor. ­Ka­pı ö­nün­de ıs­rar­la di­ki­lip bir son­ra­ki a­ra­cı bek­le­yen va­tan­daş­lar­la, bin­mek is­te­yen yol­cu­lar a­ra­sın­da ba­zen tar­tış­ma­lar çı­ka­bi­li­yor. Bu kar­ga­şa her gün bil­has­sa yo­ğun sa­at­ler­de ya­şa­nı­yor. Bu kar­ga­şa­yı ön­le­mek İ­ETT’nin gö­re­vi­dir. Bi­zim ak­lı­mı­za bir çö­züm gel­me­di a­ma İ­ETT bir şe­kil­de bu p­rob­le­mi çöz­mek zo­run­da... Yok­sa bi­ri­le­ri o­ra­da kav­ga­ya tu­tu­şup kan bi­le dö­ke­bi­lir. Bir g­rup va­tan­daş
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT