BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Vus­lat’a en çok İran­lı­lar ko­şu­yor

‘Vus­lat’a en çok İran­lı­lar ko­şu­yor

Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü­ Et­kin­lik­le­ri için Kon­ya’ya ge­len ya­ban­cı ko­nuk­lar ara­sın­da yo­ğun­lu­ğu İran­lı­lar oluş­tu­ru­yor> KON­YA Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü­ Et­kin­lik­le­ri için Kon­ya’ya ge­len ya­ban­cı ko­nuk­lar ara­sın­da yo­ğun­lu­ğu İran­lı­lar oluş­tu­ru­yor. Kon­ya’da 1 Ara­lıkta baş­la­yan ve ya­rın so­na er­me­si plan­la­nan Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü Et­kin­lik­le­ri’ne yer­li ve ya­ban­cı bin­ler­ce zi­ya­ret­çi ka­tı­lı­yor. İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, Kon­ya’yı zi­ya­ret eden, bu­ra­da­ki et­kin­lik­le­re ka­tı­lan ya­ban­cı tu­rist­le­rin bü­yük bö­lü­mü­nü İran­lı­la­rın oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di. Bu ara­da son 4 gün­de Mev­la­na Mü­ze­si’ni yak­la­şık 29 bin ki­şi­nin zi­ya­ret et­ti­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT