BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trilyonlar uçuşuyor

Trilyonlar uçuşuyor

1929’da­ki ben­zer bir k­ri­ze, A­me­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin, bü­tün va­tan­daş­la­rı­nı ev sa­hi­bi kıl­mak he­ve­si­nin se­bep ol­ma­sı, i­na­nıl­ma­sı zor gi­bi ge­li­yor. Kal­dı ki A­me­ri­ka, da­ha dün­ya­nın fi­nans baş­ken­ti New York so­kak­la­rın­da ya­tıp kal­kan on bin­ler­ce yok­su­lu yer­leş­ti­re­me­di. Has­ta­ne ve ec­za­ne ka­pı­sı­na yak­laş­tı­rıl­ma­yan on mil­yon­lar­ca va­tan­da­şı­na en ba­sit sağ­lık hiz­me­ti gö­tü­re­me­di.1929’da­ki ben­zer bir k­ri­ze, A­me­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin, bü­tün va­tan­daş­la­rı­nı ev sa­hi­bi kıl­mak he­ve­si­nin se­bep ol­ma­sı, i­na­nıl­ma­sı zor gi­bi ge­li­yor. Kal­dı ki A­me­ri­ka, da­ha dün­ya­nın fi­nans baş­ken­ti New York so­kak­la­rın­da ya­tıp kal­kan on bin­ler­ce yok­su­lu yer­leş­ti­re­me­di. Has­ta­ne ve ec­za­ne ka­pı­sı­na yak­laş­tı­rıl­ma­yan on mil­yon­lar­ca va­tan­da­şı­na en ba­sit sağ­lık hiz­me­ti gö­tü­re­me­di. ­Ta­bi­a­tıy­la fi­nans k­ri­zi­nin, çok a­ğır­lık­lı da­ha e­pey se­be­bi var. Biz­de de Ja­pon­ya’da­ki­le­rin sa­yı­sı­na u­la­şan do­lar mil­yar­der­le­ri­nin ya­nın­da bir de CE­O de­nen züm­re o­luş­tu. Ay­da on mil­yon do­lar ma­aş, yıl­da yüz mil­yon do­lar ik­ra­mi­ye, bir o ka­dar e­mek­li ma­a­şı­na bu­run kı­vır­ma­ya kal­kış­tı­lar. ­Böy­le bir sis­te­min ak­sa­ya­ca­ğı­nı kes­ti­re­me­yen, ken­di­le­ri de sis­te­min i­çin­de bu­lu­nan, mil­yar­lar­ca do­lar­lık ku­rum­lar­da ça­lış­tı­rı­lan güyâ üs­tün zekâ­lı fü­tü­ro­log­la­rın pa­lav­ra kes­tik­le­ri, a­çı­ğa çık­tı. Da­ha vahî­mi, de­mok­ra­si­yi a­yak­ta tu­tan po­li­ti­ka­cı­lar ya­ra al­dı. Va­tan­daş o­yu­nun her za­man i­sa­bet­li ol­ma­dı­ğı, sı­ra­dan in­san­la­rın bi­le se­çi­lip ko­ca­man ma­kam­la­ra yük­se­le­bi­le­ce­ği an­la­şıl­dı. Be­yaz­lar’a gü­ve­ni sar­sı­lan A­me­ri­ka­lı­lar, bir Si­yah’ı tec­rü­be e­de­cek­ler. T­ril­yon­lar ha­va­da u­çu­şu­yor. Dün­ya bor­sa­la­rın­da­ki se­net­le­rin de­ğe­ri 52 t­ril­yon­dan 25 t­ril­yon do­la­ra, ya­ni ya­rı ya­rı­ya düş­tü. Yüz bin­ler i­şi­ni kay­bet­ti. Ni­ce an­lı şan­lı geç­miş sa­hi­bi ban­ka­lar, hol­ding­ler, dev şir­ket­ler dar­da kal­dı. ABD, ban­ka­la­rı­nın des­tek­len­me­si i­çin 750 mil­yar do­lar a­yır­dı. 24 ü­ye­nin son B­rük­sel zir­ve­sin­de Av­ru­pa Bir­li­ği 268, Ja­pon­ya 255 mil­yar do­lar­lık pa­ket­ler ha­zır­la­dı. AB=­Ja­pon­ya gö­rün­tü­sü dik­ka­ti çe­ki­yor. AB 268+­Ja­pon­ya 255=523 mil­yar do­lar, A­me­ri­ka’nın 750 mil­ya­rı­nın ge­ri­sin­de ka­lı­yor. Bu da ABD e­ko­no­mi­si­nin hac­mi­ni gös­te­ri­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT