BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AF YOK!

AF YOK!

Cezaevleri çıkan aflar yüzünden doldu Kimse af beklentisi içine girmesinBa­kan Şa­hin, An­ka­ra Ad­li­ye Sa­ra­yı’n­da dü­zen­le­nen kok­tey­le ka­tı­la­rak per­so­ne­lin geç­miş bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Tu­tuk­lu sa­yı­sı­nın 100 bi­nin üze­ri­ne ulaş­ma­sın­dan geç­miş­te çı­kan af­la­rı so­rum­lu tu­tan Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, ba­kan­lı­ğı­nın ve Hü­kü­me­tin gün­de­min­de af­fın söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Hiç kim­se, af çı­ka­cak dü­şün­ce­siy­le lüt­fen ak­lı­na suç iş­le­me­yi ge­tir­me­sin” de­di. NTV’de can­lı ya­yı­na ka­tı­lan Ada­let Ba­ka­nı Şa­hin; ce­za­ev­le­rin­de­ki tu­tuk­lu ve hü­küm­lü sa­yı­sı­nın 100 bi­ni geç­me­si­nin se­bep­le­ri­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne, or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le­de son yıl­lar­da önem­li ba­şa­rı­lar el­de edil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. “Geç­miş dö­nem­de çık­mış af­lar bu so­nu­cu et­ki­le­di mi? Hü­kü­me­tin gün­de­min­de ye­ni bir af var mı?” so­ru­su üze­ri­ne Ba­kan Şa­hin; Tür­ki­ye’de pe­ri­yo­dik ara­lık­lar­la birta­kım af­lar çık­tı­ğı­nı, bu af­la­rın çık­mış ol­ma­sı­nın, suç iş­le­me­yi dü­şü­nen ki­şi­le­ri, “Na­sıl ol­sa bir af da­ha çı­kar, kur­tu­lu­rum” şek­lin­de bir dü­şün­ce­ye it­miş ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ba­kan Şa­hin, “Şu­nu her­kes iyi bil­sin, Ada­let Ba­kan­lı­ğı’nın gün­de­min­de, hü­kü­me­ti­mi­zin gün­de­min­de bir af söz ko­nu­su de­ğil­dir” de­di. Af­fın çık­tı­ğı 1999 yı­lın­da mu­ha­le­fet mil­let­ve­ki­li ola­rak Par­la­men­to’da bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Şa­hin, “Ora­da, ‘Her af suç ve suç­lu­yu ar­tı­ran bir et­ken olu­yor’ de­miş­tim. Şim­di Ada­let Ba­ka­nı­yım, bu sö­zü­mün ar­ka­sın­da­yım” şek­lin­de ko­nuş­tu. İm­ra­lı Ce­za­evi’nde­ki iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi de ve­ren Ba­kan Şa­hin, ora­da baş­ka tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­rin de ka­la­bi­le­ce­ği sa­yı­yı ar­tır­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı, bu ko­nu­da in­şa fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dık­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. Ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni kay­de­den Şa­hin, “Bit­tik­ten son­ra ora­ya ye­ni tu­tuk­lu ve­ya hü­küm­lü sevk eder mi­yiz, et­mez mi­yiz bu­nun ka­ra­rı­nı da­ha son­ra ve­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT