BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ROĞ­LU: Ku­rak­lık bek­le­mi­yo­ruz

E­ROĞ­LU: Ku­rak­lık bek­le­mi­yo­ruz

Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu, ge­le­cek yıl ku­rak­lık bek­len­me­di­ği­ni söy­le­di.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu, ge­le­cek yıl ku­rak­lık bek­len­me­di­ği­ni söy­le­di. Ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ba­kan Eroğ­lu; 2008-2009 dö­ne­min­de ya­ğış­la­rın mev­sim nor­mal­le­ri ci­va­rın­da ger­çek­le­şe­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği­ni, ge­le­cek yıl ta­rım­sal açı­dan bir ku­rak­lı­ğın dü­şük ih­ti­mal ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ka­sım ayı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da yo­ğun ya­ğış alın­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Eroğ­lu, “Ara­lık ve Ocak ay­la­rın­da da ya­ğış­la­rın mev­sim nor­mal­le­ri ci­va­rın­da ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. An­cak en kö­tü se­nar­yo­la­ra gö­re ted­bir­ler alı­nı­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT