BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti yalan anketlere tepki gösterdi

AK Par­ti yalan anketlere tepki gösterdi

AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi, dün bir ga­ze­te­de ya­yın­la­nan, “Me­lih Gök­çek ile Ka­ra­yal­çın ara­sın­da yüz­de 5 fark kal­dı” şek­lin­de çı­kan ha­be­ri ya­lan­la­dı.AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi, dün bir ga­ze­te­de ya­yın­la­nan, “Me­lih Gök­çek ile Ka­ra­yal­çın ara­sın­da yüz­de 5 fark kal­dı” şek­lin­de çı­kan ha­be­ri ya­lan­la­dı. Ya­yın­la­nan ha­be­rin ta­ma­men ma­nip­las­yo­na yö­ne­lik bir ha­ber ol­du­ğu be­lir­til­di. An­ke­tin doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten AK Par­ti yet­ki­li­le­ri şu açık­la­ma­da bu­lun­du: “Söz ko­nu­su ga­ze­te­de yer alan ve par­ti­miz­ce yap­tı­rıl­dı­ğı id­di­a edi­len an­ket doğ­ru de­ğil­dir. Böy­le bir an­ket yap­tı­rıl­ma­dı­ğı gi­bi, böy­le bir so­nuç da söz ko­nu­su de­ğil­dir. Ha­ber, An­ka­ra’da CHP ada­yı Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ın güç­lü gös­te­ril­me­si­ne yö­ne­lik uy­dur­ma­ca bir an­ket ha­be­ri­dir. Ka­mu­oyu­nu, da­ha ön­ce ­de yap­tık­la­rı gi­bi yön­len­dir­me­ye eği­lim­li bir ha­ber­dir.” An­ke­ti ya­pan şir­ke­tin CHP ve Ka­ra­yal­çın ile ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri, “Bi­zim bay­ram­dan ön­ce yap­tır­dı­ğı­mız an­ket­te, An­ka­ra­lı­lar’ın yüz­de 55’inin mev­cut Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı, yüz­de 6’sı­nın Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gut Al­tı­nok’u, yüz­de 19’unun ise Ka­ra­yal­çın’ı baş­kan ola­rak gör­mek is­te­dik­le­ri or­ta­ya çık­tı. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 63’ü, Baş­kan Gök­çek’in ça­lış­ma­la­rı­nı ba­şa­rı­lı bul­muş­tur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT