BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sol seç­men u­ya­nık, sağ seç­men ap­tal mı?

Sol seç­men u­ya­nık, sağ seç­men ap­tal mı?

Dik­ka­ti­ni­zi çek­ti mi bil­mi­yo­rum. Son 15 gün­dür ba­zı ya­yın or­gan­la­rı sis­tem­li bir şe­kil­de çar­pıt­ma ve tek ta­raf­lı ha­ber­ler­le ka­mu­oyu­nu ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de CHP’ye yön­len­dir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.Dik­ka­ti­ni­zi çek­ti mi bil­mi­yo­rum. Son 15 gün­dür ba­zı ya­yın or­gan­la­rı sis­tem­li bir şe­kil­de çar­pıt­ma ve tek ta­raf­lı ha­ber­ler­le ka­mu­oyu­nu ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de CHP’ye yön­len­dir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bir­çok ör­nek ve­re­bi­li­rim. Bir ga­ze­te bi­rin­ci say­fa­dan du­yur­du­ğu bir ha­ber­de “DSP An­ka­ra’da aday çı­kar­ma­ya­cak. CHP’nin ada­yı Ka­ra­yal­çın’ı des­tek­le­ye­cek” te­zi­ni or­ta­ya atı­yor. DSP Ge­nel Mer­ke­zi­ne so­ru­yo­ruz; “Ha­yır öy­le de­ğil, bi­zim mev­cut be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın ol­du­ğu yer­ler­de CHP aday gös­ter­mez ise bu­nu ya­pa­ca­ğız” di­yor, yet­ki­li­ler. Ya­ni şar­ta bağ­lan­mış bir te­men­ni. Ama ga­ze­te ka­mu­oyu­na ha­be­ri böy­le ak­tar­mı­yor. Ka­ra­yal­çın’ın so­lun An­ka­ra’da­ki tek ada­yı ol­ma­sı için DSP üze­rin­de ka­mu­oyu bas­kı­sı oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Öte yan­dan ay­nı med­ya gru­bu­nun baş­ka bir ya­yın or­ga­nı, AK Par­ti’nin 7-9 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra’da bir an­ket yap­tır­dı­ğı­nı, bu an­ket­te de Gök­çek’in yüz­de 40, Ka­ra­yal­çın’ın yüz­de 35, MHP’nin de yüz­de 17 çık­tı­ğı­nı id­di­a edi­yor. Hem AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zin­de­ki yet­ki­li­le­re hem de AK Par­ti ile ça­lı­şan an­ket fir­ma­la­rı­na sor­du­ğu­muz­da, “Ha­yır, ha­ber doğ­ru de­ğil. Bay­ram­dan ön­ce son an­ke­ti yap­tır­dık An­ka­ra’da be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak ki­mi gör­mek is­ter­si­niz? Mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ba­şa­rı­lı bu­lu­yor mu­su­nuz? So­ru­la­rı­nı yö­nelt­tik. Bu an­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 50’si Gök­çek’i, yüz­de 19’u da Ka­ra­yal­çın’ı baş­kan ola­rak gör­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Ay­rı­ca an­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 64’ü mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ba­şa­rı­lı bul­duk­la­rı­nı be­lirt­ti­ler” tar­zın­da ce­vap­lar alı­yo­ruz. Pe­ki ne­re­den çık­tı bu yüz­de 40, yüz­de 35 me­se­le­si! Gü­nah­la­rı­nı al­ma­ya­yım ama ga­ze­te yüz­de 43’le Al­tı­nok’u bi­rin­ci sı­ra­da gös­ter­miş. Şim­di­ye ka­dar An­ka­ra’da ya­pı­lan an­ket­ler­de böy­le bir so­nuç çık­ma­dı. Araş­tır­dım, an­ke­ti CHP’ye da­nış­man­lık ya­pan bir araş­tır­ma şir­ke­ti yap­mış. An­ke­tin AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi ile bir il­gi­si yok. Ta­ma­men ma­ni­pü­las­yo­na yö­ne­lik bir an­ket ve bir ha­ber. AK Par­ti ve Me­lih Gök­çek düş­man­lı­ğı ne­ler yap­tı­rı­yor, bu ar­ka­daş­la­ra. Bı­ra­kın AK Par­ti’yi, CHP’nin An­ka­ra’da yap­tır­dı­ğı an­ket­ler­de bi­le Gök­çek’le Ka­ra­yal­çın ara­sın­da en az 20 pu­an fark var. Ay­rı­ca MHP’yi yük­sek gös­te­rip sağ oy­la­rı böl­me­ye ça­lı­şan bu ma­ni­pü­las­yon ha­re­ke­ti­ne ila­ve­ten di­ğer ta­raf­tan da sol oy­la­rı CHP’de top­la­mak için ya­lan-yan­lış-düz­me­ce bir­çok ha­ber­ler ya­pı­lı­yor. Sol seç­me­ni akıl­lı, sağ seç­me­ni saf-ap­tal ye­ri­ne ko­yan bu med­ya ha­re­ke­ti­ni bu mil­le­tin fark et­me­ye­ce­ği­ni zan­ne­den za­val­lı­lar 22 Tem­mu­zu unut­mu­şa ben­zi­yor­lar. Sev­gi­li oku­yu­cu­la­rım uya­nık olun, med­ya­nın ga­zı­na gel­me­yin. Ma­lum med­ya gru­bu­nun he­de­fi Bey­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın se­çil­me­si­ni sağ­la­mak­tan zi­ya­de, sağ oy­la­rın par­ça­lan­ma­sı­nı ve ara­dan Ka­ra­yal­çın’ın sıy­rı­la­rak se­çil­me­si­ni te­min et­mek Kı­sa­ca­sı MHP üze­rin­den Gök­çek’e vur­ma oyu­nu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT