BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ayakkabı dünyayı sarsıyor!

Ayakkabı dünyayı sarsıyor!

Bağdat’ta gös­te­ri­ci­ler, ayak­ka­bı­la­rı­nı çı­ka­ra­rak ga­ze­te­ci El Zey­di’nin sa­lı­ve­ril­me­si için ey­lem yap­tı.> Sa­dık Kah­ra­man BAĞ­DAT İHA ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’a ayak­ka­bı­sı­nı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci Mun­ta­sar El Zey­di, gö­zal­tı­na alın­dı, ayak­ka­bı­la­rı­na da de­lil ola­rak el ko­nul­du. El Bağ­da­di te­le­viz­yo­nu, mu­ha­bir­le­ri El Zey­di’nin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı için da­ya­nış­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Bağ­dat’ta Şi­ile­rin yo­ğun ol­du­ğu Sadr sem­tin­de, dün so­kak­la­ra çı­kan bin­ler­ce Muk­te­da Sadr yan­lı­sı, 29 ya­şın­da­ki El Zey­di’nin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Sadr’dan son­ra gü­ney­de­ki Şii ken­ti Ne­cef’te de des­tek gös­te­ri­si ya­pıl­dı. Ne­cef’te­ki gös­te­ri­ci­le­rin bir Ame­ri­kan kon­vo­yu­na ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­lat­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Ayak­ka­bı­nın, 10 bin do­la­ra alı­cı bul­du­ğu be­lir­ti­lir­ken Sad­dam Hü­se­yin’in avu­kat­la­rın­dan Du­ley­mi, ga­ze­te­ci­yi 200 avu­ka­tın üc­ret­siz sa­vun­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Bu ara­da, Lib­ya li­de­ri Al­bay Mu­am­mer Kad­da­fi’nin kı­zı Ay­şe’nin baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı ha­yır ku­ru­mu­nun, Irak­lı ga­ze­te­ci­ye ‘ce­sa­ret ni­şa­nı’ ta­ka­ca­ğı be­lir­til­di. Ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Kü­ba’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Er­nes­to Abas­cal, “Ney­se ki ba­şı­mı­za ayak­ka­bı gel­me­den top­lan­tı­yı at­lat­tık” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT