BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­LUS­LA­RA­RA­SI K­RİZ G­RU­BU RA­PO­RU: Tür­ki­ye ü­ye ol­maz­sa AV­RU­PA kay­be­der

U­LUS­LA­RA­RA­SI K­RİZ G­RU­BU RA­PO­RU: Tür­ki­ye ü­ye ol­maz­sa AV­RU­PA kay­be­der

Ra­por­da, AB’nin kar­şı­la­şa­ca­ğı ka­yıp­lar a­ra­sın­da, “Ya­kı­nın­da­ki en bü­yük ve en hız­lı bü­yü­yen pa­zar­lar­dan bi­ri­ne da­ha zor e­ri­şim” mad­de­si yer al­dı> B­RÜK­SEL U­lus­la­ra­ra­sı K­riz G­ru­bu, AB’den bü­tün k­ri­ter­le­ri ye­ri­ne ge­tir­di­ğin­de Tür­ki­ye’nin tam ü­ye o­la­bi­le­ce­ği­ni “sık sık ve cid­di­yet­le di­le ge­tir­me­si­ni” is­te­di. Ra­por­da, AB’den kay­nak­la­nan iv­me­yi kay­bet­me­nin Tür­ki­ye’ye, “Za­yıf re­form per­for­man­sı ve son on yı­lın e­ko­no­mik ge­li­şi­mi­nin baş­lı­ca da­ya­na­ğı­nın muh­te­mel kay­bı” o­la­rak ge­ri dö­ne­ce­ği sa­vu­nu­lu­yor. AB’nin kar­şı­la­şa­ca­ğı ka­yıp­lar i­se “Ya­kı­nın­da­ki en bü­yük ve en hız­lı bü­yü­yen pa­zar­lar­dan bi­ri­ne da­ha zor e­ri­şim, Kıb­rıs’ta ye­ni ge­ri­lim­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı ihtimali ve Tür­ki­ye i­le ku­ru­la­cak ger­çek bir iş bir­li­ği­nin Or­ta Do­ğu’nun is­tik­ra­ra ka­vuş­tu­rul­ma­sı­na, AB’nin e­ner­ji gü­ven­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si­ne ve Müs­lü­man dün­ya­ya u­la­şıl­ma­sı­na ge­ti­re­ce­ği o­lum­lu et­ki­nin kay­be­dil­me­si” şek­lin­de sı­ra­lan­dı. AB VE TÜR­Kİ­YE’YE TAV­Sİ­YE­LER Ra­por­da Türk hü­kü­me­ti­ne şu tav­si­ye­ler­de bu­lu­nul­du: * En yük­sek dü­zey­de AB’ye u­yum re­form­la­rı­na ye­ni­den baş­la­ma­yı ta­ah­hüt et­me­li. * Kıb­rıs me­se­le­si­nin çö­zü­mü i­çin ya­pı­lan mev­cut gö­rüş­me­le­re ver­di­ği tam des­te­ği sür­dür­me­li. * Kürt nü­fu­sun a­ğır­lık­lı ol­du­ğu böl­ge­ler­de e­ko­no­mik kal­kın­ma p­lan­la­rı­nı sür­dür­me­li. * Şef­faf­lı­ğı ve tem­si­li­ye­ti ar­tır­mak ü­ze­re si­ya­si par­ti­ler ve se­çim ka­nu­nu­nu de­ğiş­tir­me­li.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT