BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ot ve çe­kir­ge yi­ye­rek ha­yat­ta ka­la­bi­li­yor­lar

Ot ve çe­kir­ge yi­ye­rek ha­yat­ta ka­la­bi­li­yor­lar

Af­ga­nis­tan’da mil­yon­lar­ca ço­cuk, aç­lık ve bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rın pen­çe­sin­de ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ri­yor.Af­ga­nis­tan’da mil­yon­lar­ca ço­cuk, aç­lık ve bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rın pen­çe­sin­de ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. U­lus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın ra­por­la­rı­na gö­re Af­ga­nis­tan’da an­ne­siz ba­ba­sız ka­lan ço­cuk sa­yı­sı­ 1 mil­yo­na u­laş­tı. Ra­por­lar­da, ço­cuk­la­rın bü­yük kıs­mı­nın ot ve çe­kir­ge yi­ye­rek ha­yat­ta kal­ma­ya ça­lış­tı­ğı­na da­ir i­fa­de­ler yer a­lı­yor. Ö­te yan­dan ülkede her yıl on­lar­ca ço­cu­ğun, or­gan ve u­yuş­tu­ru­cu ti­ca­re­tin­de kul­la­nıl­mak ve­ya “in­ti­har ko­man­do­su” o­la­rak ye­tiş­ti­ril­mek ü­ze­re yurt dı­şı­na ka­çı­rıl­dı­ğı bil­di­ri­li­yor. KA­BİL
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT