BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gül’ün dış ziyaretleri ertelendi

Gül’ün dış ziyaretleri ertelendi

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ba­sın Mer­ke­zi’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ku­lak ra­hat­sız­lı­ğıy­la il­gi­li yü­rü­tü­len te­da­vi­nin ba­şa­rı­lı so­nuç ver­di­ği ve iyi­leş­me sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di.Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ba­sın Mer­ke­zi’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ku­lak ra­hat­sız­lı­ğıy­la il­gi­li yü­rü­tü­len te­da­vi­nin ba­şa­rı­lı so­nuç ver­di­ği ve iyi­leş­me sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di. An­cak dok­tor­la­rın, “du­ru­mun tam an­la­mıy­la sta­bil ol­ma­sı için ih­ti­ya­ten Gül’ün ocak ayı­nın or­ta­la­rı­na ka­dar uçak se­ya­hat­le­rin­den ka­çın­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri” ifa­de edi­len açık­la­ma­da, “Bu ne­den­le Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın, Irak, Rus­ya, İs­ra­il ve Fi­lis­tin’e yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı se­ya­hat­ler ile­ri bir ta­ri­he er­te­len­miş­tir” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 110059
  % -0.79
 • 4.0871
  % 0.66
 • 4.997
  % 0.25
 • 5.7092
  % -0.32
 • 174.528
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT