BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > T­rab­zon­da’ki bom­ba­lar i­le il­gi­li 4 ki­şi tu­tuk­lan­dı

T­rab­zon­da’ki bom­ba­lar i­le il­gi­li 4 ki­şi tu­tuk­lan­dı

Trab­zon ve Yom­ra il­çe­sin­de, 9 adet el bom­ba­sı, 1 adet Ka­laş­ni­kof mar­ka tü­fek ve 1 adet ta­ban­ca­nın ele ge­çi­ril­di­ği ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan Bay­ram K. (31), Ha­san A. (32), İb­ra­him H. (43) ve Fer­hat R. (52), sev­ke­dil­dik­le­ri Trab­zon Ad­li­ye­si’nde, nö­bet­çi sav­cı ta­ra­fın­dan sor­gu­lan­dı­lar.Trab­zon ve Yom­ra il­çe­sin­de, 9 adet el bom­ba­sı, 1 adet Ka­laş­ni­kof mar­ka tü­fek ve 1 adet ta­ban­ca­nın ele ge­çi­ril­di­ği ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan Bay­ram K. (31), Ha­san A. (32), İb­ra­him H. (43) ve Fer­hat R. (52), sev­ke­dil­dik­le­ri Trab­zon Ad­li­ye­si’nde, nö­bet­çi sav­cı ta­ra­fın­dan sor­gu­lan­dı­lar. Sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan nö­bet­çi mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan zan­lı­lar, “6136 sa­yı­lı ya­sa­ya mu­ha­le­fet, pat­la­yı­cı mad­de, si­lah ve as­ke­ri mü­him­mat bu­lun­dur­mak ve el de­ğiş­ti­ril­me­si­ne ara­cı­lık yap­mak” suç­la­rın­dan tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di­ler. Trab­zon mer­kez ve Yom­ra il­çe­sin­de 12 Ara­lık’ta dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, Al­man men­şe­li 9 adet par­ça et­ki­li sa­vun­ma ti­pi el bom­ba­sı, 1 adet Ka­laş­ni­kof tü­fek ve bu­na ait 420 adet mer­mi ile 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve bu si­la­ha ait 8 adet mer­mi ele ge­çi­ril­miş­ti. Ope­ras­yon­da Bay­ram K., Ha­san A. ve İb­ra­him H. Trab­zon’da, bu ki­şi­ler­le bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu öne sü­rü­len Fer­hat R. ise Sam­sun’da gö­zal­tı­na alın­mış­tı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 2 ki­şi­nin da­ha aran­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105762
  % -1.08
 • 3.5302
  % -0.22
 • 4.128
  % -0.58
 • 4.5356
  % -0.3
 • 144.128
  % -0.26
 
 
 
 
 
KAPAT