BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­çak­lar 155’i a­ra­yıp ­bo­ğul­mak­tan kur­tul­du

Ka­çak­lar 155’i a­ra­yıp ­bo­ğul­mak­tan kur­tul­du

Ça­nak­ka­le’de, bot­la­rı pat­la­yan göç­men­ler, de­ni­zin or­ta­sın­da 155 Po­lis İm­dat te­le­fo­nu­ndan yar­dım is­te­di‘BO­TU­MU­ZU YU­NAN­LI­LAR PAT­LAT­TI’ İD­Dİ­ASI Af­ga­nis­tan uy­ruk­lu 19 ka­çak, Ay­va­cık’a bağ­lı Koz­lu kö­yü açık­la­rın­da, ka­ra­dan yak­la­şık 5 mil açık­ta bu­lun­du. Ka­çak­la­rın ifa­de­le­rin­de ken­di­le­ri­ni ta­şı­yan bo­tun, Yu­nan Sa­hil Gü­ven­lik ekip­le­rin­ce pat­la­tıl­dı­ğı­nı id­di­a et­tik­le­ri öğ­re­nil­di. Göç­men­ler, bir sü­re­li­ği­ne ba­rın­ma evin­de ka­la­cak. > ­Be­kir Er­dinç ÇA­NAK­KA­LE İ­HA Ça­nak­ka­le’nin Ay­va­cık il­çe­si sa­hil­le­rin­den ka­nun dı­şı yol­lar­la Yu­na­nis­tan’ın Mi­dil­li A­da­sı’na kaç­mak is­ter­ken bot­la­rı pat­la­yan 19 ka­çak göç­men, 155 Po­lis İm­dat te­le­fo­nu­nu a­ra­yıp yar­dım is­te­di. Ka­çak­la­rı, böl­ge­ye gi­den sa­hil gü­ven­lik e­kip­le­ri kur­tar­dı. Yu­na­nis­tan’ın Mi­dil­li A­da­sı’na kaç­mak ü­ze­re Ay­va­cık sa­hil­le­ri­ne ge­len Af­ga­nis­tan uy­ruk­lu 19 göç­men, bu­ra­dan las­tik bo­ta bi­ne­rek yo­la çık­tı. SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ Bir sü­re son­ra de­niz or­ta­sın­da bot­la­rı pat­la­yan ka­çak göç­men­ler, bo­ğu­la­cak­la­rı­nı an­la­yın­ca yan­la­rın­da bu­lu­nan cep te­le­fo­nuy­la 155 hat­tı­nı a­ra­yıp yar­dım is­te­di. Bo­zuk Türk­çe­le­ri i­le bo­tun bat­mak ü­ze­re ol­du­ğu ye­ri ta­rif e­den şa­hıs­la­rın yar­dı­mı­na, böl­ge­de bu­lu­nan sa­hil gü­ven­lik e­kip­le­ri ye­tiş­ti. Ay­va­cık il­çe­si­ne bağ­lı Koz­lu kö­yü a­çık­la­rın­da, ka­ra­dan yak­la­şık 5 mil a­çık­ta bu­lu­nan göç­men­ler, Kü­çük­ku­yu bel­de­si sa­hi­li­ne çı­ka­rıl­dık­tan son­ra jan­dar­ma­ya tes­lim e­dil­di. Ka­çak­la­rın pa­sa­port iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan sı­nır dı­şı e­di­le­cek­le­ri öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT