BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bü­lent Ece­vit’in me­za­rı Ah­lat­lı­bel’e ta­şı­nı­yor

Bü­lent Ece­vit’in me­za­rı Ah­lat­lı­bel’e ta­şı­nı­yor

Es­ki baş­ba­kan­lar­dan Bü­lent Ece­vit’in me­za­rı An­ka­ra Çan­ka­ya Ah­lat­lı­bel’e ta­şı­nı­yor.Es­ki baş­ba­kan­lar­dan Bü­lent Ece­vit’in me­za­rı An­ka­ra Çan­ka­ya Ah­lat­lı­bel’e ta­şı­nı­yor. Ece­vit’in ai­le­si­nin ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da, Ah­lat­lı­bel Te­sis­le­ri’nde me­zar ye­ri­nin be­lir­len­di­ği ve pro­se­dür­le­rin hız­la ye­ri­ne ge­ti­ri­le­ce­ği bil­dir­di. 2006 yı­lın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den es­ki baş­ba­kan­lar­dan Bü­lent Ece­vit’in naa­şı Dev­let Me­zar­lı­ğı’na def­ne­dil­miş­ti. Da­ha son­ra Ece­vit’in eşi ve DSP’nin ku­ru­cu Ge­nel Baş­ka­nı Rah­şan Ece­vit, Bü­lent Ece­vit’in kab­ri­nin ta­şın­ma­sı için Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’na mü­ra­ca­at et­miş ve Ba­kan Vec­di Gö­nül, Rah­şan Ece­vit’in baş­vu­ru­su­na olum­lu ce­vap ver­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT