BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 TIR, 4 yol­cu o­to­bü­sü bir­bi­ri­ne gir­di: 3 ö­lü, 47 ya­ra­lı

2 TIR, 4 yol­cu o­to­bü­sü bir­bi­ri­ne gir­di: 3 ö­lü, 47 ya­ra­lı

Pı­nar­ba­şı il­çe­si ya­kın­la­rın­da 4 oto­büs ile 2 TIR’ın ka­rış­tı­ğı zin­cir­le­me tra­fik ka­za­sın­da 47 ki­şi ya­ra­la­nır­ken, sı­kış­tık­la­rı yer­de ha­ya­tı­nı kay­be­den 3 ki­şi­nin ce­se­di güç­lük­le çı­ka­rıl­dı.> M. Sa­lih Ak­kuş KAY­SE­Rİ İHA Pı­nar­ba­şı il­çe­si ya­kın­la­rın­da 4 oto­büs ile 2 TIR’ın ka­rış­tı­ğı zin­cir­le­me tra­fik ka­za­sın­da 47 ki­şi ya­ra­la­nır­ken, sı­kış­tık­la­rı yer­de ha­ya­tı­nı kay­be­den 3 ki­şi­nin ce­se­di güç­lük­le çı­ka­rıl­dı. Ka­za, ge­ce sa­at 01.30 sı­ra­la­rın­da Kay­se­ri-Ma­lat­ya ka­ra­yo­lu Pı­nar­ba­şı il­çe­si ya­kın­la­rın­da­ki Köp­rü­ba­şı mev­ki­in­de mey­da­na gel­di. Buz­lan­ma ve yo­ğun si­sin se­bep ol­du­ğu ka­za­da 4 yol­cu oto­bü­sü ile 2 TIR bir­bi­ri­ne gir­di. Ka­za­da Ma­raş’tan An­ka­ra’ya git­mek­te olan yol­cu oto­bü­sü­nün şo­för­le­ri Mu­rat Yurt (48) ve Faz­lı Yurt (60) isim­li kar­deş­ler ile Gam­ze Ak­su sı­kış­tık­la­rı yer­de ölür­ken, 47 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Böl­ge­ye sevk edi­len çok sa­yı­da am­bu­lans­la Pı­nar­ba­şı ve Kay­se­ri’de­ki has­ta­ne­le­re kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­lar te­da­vi al­tı­na alın­dı. Ka­za­ya ka­rı­şan oto­büs­ler kam­yon ve kep­çe yar­dı­mı ile ka­za ye­rin­den uzak­laş­tı­rıl­dı. Ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği böl­ge sa­vaş ala­nı­na dö­ner­ken, jan­dar­ma ekip­le­ri ge­niş gü­ven­lik ted­bi­ri al­dı. Yak­la­şık 4 sa­at tra­fi­ğe ka­pa­lı ka­lan Ma­lat­ya-Kay­se­ri ka­ra­yo­lu, kon­trol­lü ola­rak tek şe­rit­ten ula­şı­ma açıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT