BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­to­büs ve mi­ni­büs şo­för­le­ri ar­tık ‘o­ku­muş’ o­la­cak

O­to­büs ve mi­ni­büs şo­för­le­ri ar­tık ‘o­ku­muş’ o­la­cak

Yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğı yap­mak mak­sa­dıy­la eh­li­yet a­la­cak­la­ra 25 Şu­bat 2009’dan i­ti­ba­ren li­se me­zu­nu ol­ma şar­tı ge­ti­ril­diKa­ra­yo­lu Ta­şı­ma Yö­net­me­li­ği ge­re­ği 25 Şu­bat 2009’dan iti­ba­ren ti­ca­ri mak­sat­lı yol­cu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı ya­pan sü­rü­cü­ler­den “psi­ko­tek­nik mu­aye­ne ra­po­ru” is­ten­me­si zo­run­lu ha­le ge­le­cek. 2004’te yü­rür­lü­ğe gi­ren Ka­ra­yo­lu Ta­şı­ma Yö­net­me­li­ği, yol­cu ve yük ta­şı­yan oto­büs, kam­yon ve TIR sü­rü­cü­le­rin­de, eği­tim­den sağ­lı­ğa ba­zı özel­lik­le­rin aran­ma­sı şar­tı ge­ti­ri­yor. Yö­net­me­li­ğin il­gi­li mad­de­si­ne gö­re, sü­rü­cü­le­rin yol­cu ve eş­ya ta­şı­ma­cı­lı­ğı­na ait ta­şıt­lar­da ça­lı­şa­bil­me­si için ti­ca­ri ta­şı­tın ni­te­li­ği­ne gö­re sü­rü­cü bel­ge­si­ne sa­hip ol­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra, eh­li­yet al­mak için yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da en az li­se ve­ya den­gi okul­lar­dan bi­ri­ni, yük ve kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da ise il­köğ­re­tim oku­lu­nu bi­tir­miş ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor. SAĞ­LIK RA­PO­RU İS­TE­NE­CEK Sü­rü­cü­ler için sağ­lık açı­sın­dan da ba­zı dü­zen­le­me­le­ri içe­ren yö­net­me­lik, sü­rü­cü­le­rin be­de­nen ve psi­ko­tek­nik açı­dan sağ­lık­lı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren bir sağ­lık ra­po­ru­nu da yet­ki­li sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­dan her 5 yıl­da bir al­ma­la­rı­nı zo­run­lu kı­lı­yor. Şu an­da yü­rür­lük­te olan uy­gu­la­ma­nın baş­la­ya­ca­ğı Şu­bat ayın­dan iti­ba­ren ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de oto­büs, kam­yon ve TIR sü­rü­cü­le­rin­den is­te­ne­cek psi­ko­tek­nik mu­aye­ne ra­po­ru ol­ma­yan­la­ra ise ida­ri pa­ra ce­za­la­rı uy­gu­la­na­cak. RA­POR YOK­SA PA­RA CE­ZA­SI! Bu hü­küm, yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 25 Şu­bat 2004’ten iti­ba­ren 5 yıl son­ra Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ka­ra Ulaş­tır­ma­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak. Böy­le­ce, 25 Şu­bat 2009’dan iti­ba­ren oto­büs, kam­yon ve TIR sü­rü­cü­le­rin­den her 5 yıl­da bir psi­ko­tek­nik mu­aye­ne ra­po­ru is­te­ne­cek. Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ekip­le­rin­ce ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de, psi­ko­tek­nik mu­aye­ne ra­por­la­rı bu­lun­ma­yan sü­rü­cü­le­re ida­ri pa­ra ce­za­la­rı uy­gu­la­na­cak. Psi­ko­tek­nik mu­aye­ne ra­por­la­rı­nın dik­kat, ref­leks de­ğer­le­ri gi­bi pek çok un­su­ru içer­me­si ge­rek­ti­ği, sağ­lık­lı bir ra­po­run an­cak bu şe­kil­de oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT