BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FATİH’te bi­na­la­ra Os­man­lı s­tan­dar­dı

FATİH’te bi­na­la­ra Os­man­lı s­tan­dar­dı

Fa­tih Be­le­di­ye­si, il­çe­de ya­pı­lan bi­na­la­rın cep­he­le­ri­ne, Os­man­lı-­Türk mi­ma­ri­si­ni ya­şat­mak a­ma­cıy­la s­tan­dart ge­tir­diFa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir, be­le­di­ye mec­li­si­nin al­dı­ğı ka­rar doğ­rul­tu­sun­da, il­çe­de­ki ya­pı­la­rın cep­he­le­ri­ne stan­dart ge­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Fa­tih’te her­kes imar ku­ral­la­rı­na uy­gun in­şa­at ya­pa­bi­lir ama dış cep­he mi­ma­ri­si­ni biz ve­ri­yo­ruz” de­di. De­mir, in­şa­at yap­mak is­te­yen va­tan­daş­la­ra imar plan­la­rı­na uy­gun ruh­sa­tı ve­rir­ken, na­sıl bir cep­he ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne da­ir birçok mi­ma­ri ça­lış­ma­yı için­de ba­rın­dı­ran bir CD’de ver­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Fa­tih’te, bi­na cep­he­le­ri­ne BTB cam mo­za­ik, PVC ve cam giy­dir­me­ye ya­sak ge­tir­dik­le­ri­ni belirten De­mir, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu pro­je­yi baş­lat­ma­mı­zın se­be­bi, Fa­tih’in ilk İs­tan­bul ol­ma­sı. Bu­ra­sı ilk fe­tih edi­len yer. Böy­le­si­ne bir ye­rin özel bir öne­mi var. Cep­he mi­ma­ri­sin­den, park ve bah­çe­le­rin ay­dın­la­tıl­ma­sı­na ka­dar, bu­ra­da geç­miş me­de­ni­yet­le­rin ya­şa­mış ol­du­ğu­nun gö­rül­me­si­ni is­ti­yo­ruz. İn­san­lar ta­ri­hi ya­rı­ma­da­yı do­laş­tık­la­rın­da, bu­ra­ya say­gı duy­ma­la­rı la­zım.” DE­Ğİ­ŞİK­Lİ­ĞİN İZ­LE­Rİ “Fa­tih’i dik­kat­li in­ce­le­di­ği­miz­de bü­yük bir de­ği­şik­li­ğin iz­le­ri­ni gö­re­bi­lir­si­niz. Şe­kil­siz ya­pı­lan bi­na­la­rın ya­nın­da dik­kat çe­ken Türk-Os­man­lı mi­ma­ri­si­nin öge­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu ye­ni bi­na­la­rı gö­re­bi­li­yor­su­nuz” di­yen De­mir, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Va­tan Cad­de­si bi­zim pres­tij cad­de­miz. Bu cad­de­de cep­he iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. 2010’a İs­tan­bul’u ha­zır­la­mak he­de­fi­miz. Ay­nı za­man­da bu şeh­rin kim­li­ği­ni, kül­tü­rü­nü, ta­ri­hi­ni, mi­ma­ri­si­ne yan­sı­ta­cak ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tir­mek önem­li. Fa­tih, Emi­nö­nü ile mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de hiç hak et­me­di­ği bir ko­num­day­dı. Fa­tih’in ya­şa­yan nü­fu­su­nun avan­ta­jıy­la, Emi­nö­nü’nün ta­rih­ten ge­len avan­taj­la­rı­nı bir­leş­ti­rip mü­kem­mel bir ta­ri­hi ya­rı­ma­da ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT