BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HALİÇ yu­nus­lar­la şen­len­di

HALİÇ yu­nus­lar­la şen­len­di

Eyüp Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Genç’in bü­yük gay­ret­le­ri so­nu­cun­da ya­pı­lan Yu­nus Gös­te­ri Mer­ke­zi’ni İs­tan­bul­lu­lar çok sev­di.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Eyüp Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Genç’in bü­yük gay­ret­le­ri so­nu­cun­da ya­pı­lan Yu­nus Gös­te­ri Mer­ke­zi’ni İs­tan­bul­lu­lar çok sev­di. İs­tan­bul Dolp­hi­na­ri­um’un sa­kin­le­ri olan yu­nus, ba­li­na, fok ve mors ba­lık­la­rı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne hoş­ça va­kit ge­çir­ti­yor. Eyüp Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Genç, “Hem ço­cuk­la­rı­mız için hem İs­tan­bul için önem­li bir ak­ti­vi­te mer­ke­zi ka­zan­dır­dık. Ha­liç ke­na­rın­da ku­ru­lan gü­zel bir te­sis ol­du. İl­çe­mi­ze bu te­si­si ka­zan­dı­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ka­dir Top­baş’a bir defa da­ha te­şek­kür­le­ri­mi ile­ti­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT