BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eniş­te­si­ni si­lah­la ağır ya­ra­la­dı

Eniş­te­si­ni si­lah­la ağır ya­ra­la­dı

Şi­le’de emek­li bir ast­su­bay, eşi­nin er­kek kar­de­şi ta­ra­fın­dan si­lah­la vu­rul­du. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Şi­le Ad­li­ye­si önün­de eniş­te­si Mu­zaf­fer K. ile kar­şı­la­şan Mus­ta­fa T, si­la­hı­nı çı­ka­ra­rak eniş­te­si­ne 6 el ateş et­ti.Şi­le’de emek­li bir ast­su­bay, eşi­nin er­kek kar­de­şi ta­ra­fın­dan si­lah­la vu­rul­du. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Şi­le Ad­li­ye­si önün­de eniş­te­si Mu­zaf­fer K. ile kar­şı­la­şan Mus­ta­fa T, si­la­hı­nı çı­ka­ra­rak eniş­te­si­ne 6 el ateş et­ti. Vü­cu­du­nun çe­şit­li yer­le­ri­ne isa­bet eden kur­şun­lar­la ağır ya­ra­la­nan Mu­zaf­fer K. Hay­dar­pa­şa’da­ki Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si’ne kal­dı­rıl­dı. Eşiy­le iliş­ki­si ol­du­ğu şüp­he­siy­le eniş­te­si­ni si­lah­la ya­ra­la­dı­ğı bil­di­ri­len Mus­ta­fa T. gö­zal­tı­na alı­na­rak ad­li­ye­ye sevk edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT