BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne “yar­dım çi­pi” da­ğı­tıl­dı

İh­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne “yar­dım çi­pi” da­ğı­tıl­dı

Bü­yük­çek­me­ce Kay­ma­kam­lı­ğı, Tür­ki­ye’de ilk de­fa kul­la­nı­lan “çip”li yar­dım şek­li­ni ha­ya­ta ge­çir­di.Bü­yük­çek­me­ce Kay­ma­kam­lı­ğı, Tür­ki­ye’de ilk de­fa kul­la­nı­lan “çip”li yar­dım şek­li­ni ha­ya­ta ge­çir­di. Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı o­la­rak yar­dım­la­rın in­san o­nu­ru­nu ze­de­le­me­den ve­ril­me­si­ne yö­ne­lik bir hiz­met şek­li­ni ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Bü­yük­çek­me­ce Kay­ma­ka­mı İs­ma­il Gün­düz; 2000’in ü­ze­rin­de a­i­le­ye bu kart­la­rın da­ğı­tıl­dı­ğı­nı di­le getirerek, “Her bir kar­ta i­ki ay a­ray­la 100’er YTL ya­tı­ra­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za da­ğıt­tık. İl­çe ge­ne­lin­de­ki çe­şit­li mar­ket ve iş ye­ri i­le an­laş­tık. Va­tan­daş­la­rı­mız nor­mal k­re­di kar­tıy­la a­lış­ve­riş ya­par gi­bi gi­dip bu­ra­lar­dan çe­şit­li ih­ti­yaç­la­rı­nı ra­hat­lık­la kar­şı­la­ya­bi­le­cek­ler” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT