BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İSTANBUL MÜFTÜSÜ: Va­tan­daş ca­mi­le­re göz ku­lak ol­sun

İSTANBUL MÜFTÜSÜ: Va­tan­daş ca­mi­le­re göz ku­lak ol­sun

İs­tan­bul Müf­tü­sü Prof. Dr. Mus­ta­fa Çağ­rı­cı, ca­mi yan­gın­la­rıy­la il­gi­li Em­ni­yet güç­le­ri­nin araş­tır­ma­sı­nın sür­dü­ğü­nü, yan­gın­la­rın çı­kış se­be­bi ile il­gi­li he­nüz net bir so­nu­ca ula­şı­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.İs­tan­bul Müf­tü­sü Prof. Dr. Mus­ta­fa Çağ­rı­cı, ca­mi yan­gın­la­rıy­la il­gi­li Em­ni­yet güç­le­ri­nin araş­tır­ma­sı­nın sür­dü­ğü­nü, yan­gın­la­rın çı­kış se­be­bi ile il­gi­li he­nüz net bir so­nu­ca ula­şı­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Yan­gın­la­rın da­ha çok Ana­do­lu Ya­ka­sı’nda­ki ca­mi­ler­de mey­da­na gel­me­si­nin dik­kat çe­ki­ci ol­du­ğu­nu ifa­de eden Prof. Dr. Çağ­rı­cı, “Ca­mi­le­rin ya­kı­nın­da otu­ran in­san­la­rın, ca­mi­le­re göz ku­lak ol­ma­la­rı ve şüp­he­li bir du­rum­da Em­ni­ye­ti ha­ber­dar et­me­le­ri son de­re­ce fay­da­lı olur” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT