BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SERCAN HAZIR!

SERCAN HAZIR!

Aragones’in “Transfer istemem” açıklamasını ciddiye almayan yönetim, Bursa’nın golcüsü ile anlaşmak üzere. Arsenal’in listesindeki Sercan da Fenerbahçe’yi bekliyorAragones’in “Transfer istemem” açıklamasını ciddiye almayan yönetim, Bursa’nın golcüsü ile anlaşmak üzere. Arsenal’in listesindeki Sercan da Fenerbahçe’yi bekliyor İMZA AN MESELESİ An­tal­ya ma­çı­nın ar­dın­dan “T­rans­fer is­te­mi­yo­rum” di­ye­rek sa­rı-­la­ci­vert­li ca­mi­a­yı şaş­kı­na çe­vi­ren Tek­nik Di­rek­tör Lu­is A­ra­go­nes’i cid­di­ye al­ma­yan yö­ne­tim, dev­re a­ra­sın­da tak­vi­ye yap­mak i­çin ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ö­zel­lik­le o­fan­sif yön­de­ki za­yıf­lık­tan şi­ka­yet­çi o­lan yö­ne­tim, a­raş­tır­ma­la­rın­da gol­cü­le­re a­ğır­lık ver­miş du­rum­da. Ya­ban­cı pi­ya­sa­sın­da um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin ön­ce­li­ği i­se Bur­sas­por’un genç yıl­dı­zı Ser­can. Ye­şil-­be­yaz­lı yö­ne­tim i­le Ser­can i­çin ya­kın te­mas­ta bu­lu­nan F.Bah­çe’nin bu t­rans­fer­de mut­lu so­na yak­laş­tı­ğı, Ar­se­nal’in t­rans­fer lis­te­sin­de­ki gol­cü­nün a­çık­la­ma­la­rıy­la ke­sin­lik ka­zan­dı. FENER’E GİDERİM T­rab­zon ma­çın­da Ar­se­nal’in ken­di­si­ni iz­le­di­ği­ni i­fa­de e­den Ser­can, “Av­ru­pa’da oy­na­mak, Ar­se­nal for­ma­sı giy­mek ta­bii ki ö­nem­li. An­cak Bur­sa i­le 2011’e ka­dar söz­leş­mem var. Her şe­yi baş­ka­nı­ma bı­ra­kı­yo­rum. Bur­sas­por’a ka­zanç sağ­la­ya­cak­sam F.Bah­çe’ye gi­de­rim” de­di. Ser­can’ın me­na­je­ri Ef­gan Er­ci­yas de “Ar­se­nal u­zun sü­re­dir Ser­can’ı iz­li­yor, son dö­nem­de il­gi­le­ri da­ha da art­tı. PSV ve Ru­bin Ka­zan da Ser­can’ı u­zun sü­re­dir ta­kip e­di­yor. Ay­rı­ca G.Sa­ray ve Be­şik­taş Ser­can’ı is­ti­yor. An­cak F.Bah­çe bir a­dım ön­de” a­çık­la­ma­sı­nı yap­tı. Bu a­ra­da Bur­sas­por’un Ser­can’a kar­şı­lık F.Bah­çe’den pa­ra­nın ya­nı sı­ra Can ve Ön­der’i is­te­di­ği öğ­re­nil­di. > M.Emin ULUÇ SE­MİH İD­MAN­DA An­tal­ya ga­li­bi­ye­tiy­le mo­ral bu­lan F.Bah­çe dün ha­fif bir id­man yap­tı. Maç­ta for­ma gi­yen o­yun­cu­lar pas ça­lış­ma­sıy­la ye­ti­nir­ken, di­ğer fut­bol­cu­lar ko­or­di­nas­yon ant­ren­ma­nı yap­tı. İd­ma­na g­rip o­lan Gök­han ve Ya­sin i­le sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Ka­zım, Ve­der­son, Sel­çuk ve Tü­mer ka­tıl­ma­dı. Bir sü­re ön­ce a­me­li­yat o­lan Se­mih i­se sa­ha­da yü­rü­yüş yap­tı. Gol­cü­nün ya­kın bir za­man­da ko­şu­la­ra baş­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di. F.BAHÇE NOTLARI En­gin yat­tı F.Bah­çe, ara trans­fer­de kad­ro­su­na kat­ma­yı plan­la­dı­ğı En­gin Bay­tar’ın trans­fe­rin­den vaz­geç­ti. Yö­ne­ti­min, G.Bir­li­ği’nde for­ma gi­yen 24 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su­nun özel ha­ya­tın­da­ki dü­zen­siz­lik­ler se­be­biy­le bu ka­ra­rı al­dı­ğı öğ­re­nil­di. En­gin bu se­zon­ki per­for­man­sıy­la F.Bah­çe’nin lis­te­si­ne gir­miş­ti. 10 gün ta­til F.Bah­çe, Kon­ya dep­las­ma­nın­da oy­na­ya­ca­ğı ilk ya­rı­nın son ma­çı­nın ar­dın­dan 10 gün ta­til ya­pa­cak. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, 19 Ara­lık’ta oy­na­ya­cak­la­rı kar­şı­laş­ma­dan son­ra 30 Ara­lık’ta Sa­man­dı­ra’da top­la­na­cak ve 7 Ocak’ta Bur­sa ile ya­pı­la­cak ku­pa ma­çı­na ha­zır­la­na­cak. Ta­kım, 1 Ocak’ı da izin­li ge­çi­re­cek. Yıl­dız­la­ra uya­rı Ara­go­nes’in id­man es­na­sın­da fut­bol­cu­lar­la gö­rüş­me­si ar­tık kla­sik­leş­ti. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, dün sı­ra­sıy­la Car­los, Lu­ga­no ve Em­re’yi ya­nı­na ça­ğı­rıp kı­sa ko­nuş­ma­lar yap­tı. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­nın, An­tal­ya ma­çın­da­ki po­zis­yon ha­ta­la­rıy­la il­gi­li ko­nuş­tu­ğu ve uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT