BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yıldızlarına güveniyor

Yıldızlarına güveniyor

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Denizli, G.Sa­ray der­bi­si ön­ce­sin­de Tel­lo, Nob­re ve Ho­los­ko’y­la ö­zel gö­rüş­tüBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Denizli, G.Sa­ray der­bi­si ön­ce­sin­de Tel­lo, Nob­re ve Ho­los­ko’y­la ö­zel gö­rüş­tü DER­Bİ­Yİ KO­NU­ŞU­YOR Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len haf­ta­nın ilk id­ma­nın­da ade­ta be­yin yı­ka­dı. “Ba­na her maç­ta ka­li­te­li ayak­lar la­zım” di­yen Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, Del­ga­do baş­ta ol­mak üze­re Tel­lo, Nob­re ve Ho­los­ko ile özel ola­rak gö­rüş­tü. Yıl­dız fut­bol­cu­la­rı­na “G.Sa­ray ma­çı­nın ağır­lı­ğı­nı siz­ler kal­dı­ra­cak­sı­nız. Ga­li­bi­ye­te ra­ki­bi­miz­den da­ha çok ih­ti­ya­cı­mız var. Ala­ca­ğı­mız üç pu­an her şe­ye ilaç ola­cak. Önü­müz­de bir haf­ta var. Siz­ler­den is­te­di­ğim bu ma­ça ken­di­ni­zi çok fark­lı ha­zır­la­ma­nız” şek­lin­de ko­nuş­tu. NOB­RE TEK FOR­VET F.Bah­çe der­bi­si­ne tek for­vet­le çı­kan Mus­ta­fa De­niz­li’nin G.Sa­ray kar­şı­sın­da da ay­nı oyun an­la­yı­şı­nı uy­gu­la­ma­sı bek­le­ni­yor. Ho­los­ko ve Bo­bo’yu ye­dek so­yun­dur­ma­yı dü­şü­nen tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın, on bir­de “vaz­ge­çil­me­zim” de­di­ği Nob­re’ye şans ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. İlk 45 da­ki­ka­lık bö­lüm­de ra­ki­bi­nin hı­zı­nı kes­me­yi he­def­le­yen De­niz­li, Bo­bo-Ho­los­ko iki­li­sin­den bi­ri­ni du­ru­ma gö­re sa­ha­ya sü­re­cek. Ka­fa­sın­da­ki oyun an­la­yı­şı­nı fut­bol­cu­la­rıy­la pay­la­şan De­niz­li’nin, fut­bol­cu­la­rı­nı ge­rek­siz sert­lik­ler­den ka­çın­ma­la­rı ve kart gör­me­me­le­ri ko­nu­sun­da da uyar­dı­ğı öğ­re­nil­di. > Bilgehan Can İ­Yİ Kİ DOĞ­DUN DELGADO Be­şik­taş­lı fut­bol­cu­lar ta­kım kap­ta­nı Ma­ti­as Del­ga­do’ya sürp­riz bir do­ğum gü­nü par­ti­si dü­zen­le­di. Se­zo­nun en i­yi fut­bo­lu­nu G.Sa­ray kar­şı­sın­da oy­na­ya­ca­ğı­na söz ve­ren Ar­jan­tin­li yıl­dız, “A­li Sa­mi Yen dep­las­ma­nı ko­lay ol­ma­ya­cak a­ma en az on­lar ka­dar güç­lü­yüz. Haf­ta­lar­dır ba­na mo­ral ver­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı­zın far­kın­da­yım. A­ma söz ve­ri­yo­rum G.Sa­ray kar­şı­sın­da bam­baş­ka bir Del­ga­do o­la­ca­ğım” de­di. BEŞİKTAŞ NOTLARI “Ayak­la­rım tit­ri­yor” Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın Ek­rem Dağ sev­gi­si çığ gi­bi bü­yü­yor. Si­yah-be­yaz­lı­lar, an­ne­si kan­ser te­da­vi­si gö­ren ve mo­ra­li bo­zuk olan Ek­rem Dağ’a des­tek ver­mek için G.Sa­ray ma­çı ön­ce­sin­de “Dağ gi­bi an­ne­mi­ze Al­lah’tan acil şi­fa­lar di­le­riz” ya­zı­lı bir pan­kart ha­zır­lat­tı­ğı öğ­re­nil­di. Bu ara­da, “Yav­ru Kar­tal” der­gi­sin­de mi­nik­le­re rö­por­taj ve­ren Ek­rem, “Be­şik­taş ta­raf­ta­rı be­ni tri­bün­le­re ça­ğır­dı­ğın­da he­ye­can­dan ayak­la­rım tit­ri­yor” de­di. Kar­tal re­vi­re dön­dü G.Sa­ray ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na dün baş­la­yan Be­şik­taş’ta sa­kat­lık­la­rı sü­ren Ay­dın Ka­ra­bu­lut, Ser­dar Kur­tu­luş, Uğur İn­ce­man, Tel­lo, Za­po­tocny, Ser­dar Öz­kan, Rüş­tü Reç­ber ve İb­ra­him To­ra­man ça­lış­ma­ya ka­tıl­ma­dı. 8 ek­sik­le ça­lı­şan Be­şik­taş’ta, Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin çift ka­le maç­ta özel­lik­le ka­nat or­ta­la­rı üze­rin­de dur­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT