BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YENİ BREZİLYA OLURUZ

YENİ BREZİLYA OLURUZ

Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim, “Son 15-20 yıl­da fut­bol­da bü­yük bir sıç­ra­ma yap­tık. İm­kan­lar sağ­la­nır­sa Tür­ki­ye’yi ta­nı­ma­yan kal­maz” de­diMil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim, “Son 15-20 yıl­da fut­bol­da bü­yük bir sıç­ra­ma yap­tık. İm­kan­lar sağ­la­nır­sa Tür­ki­ye’yi ta­nı­ma­yan kal­maz” de­di “20 YIL­LIK İŞ YAP­TIK” Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim, TFF Baş­ka­nı Mah­mut Öze­ge­ner ile, İz­mir’de ‘Mar­ka Kent İz­mir’ pa­nel­ler se­ri­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen ‘Fut­bol’ pa­ne­li­ne ka­tıl­dı. Te­rim bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Mil­li Ta­kım’ın ül­ke ta­nı­tı­mı­na yap­tı­ğı kat­kı­ya vur­gu ya­pa­rak, “Si­ya­si­le­rin 20 yıl­da ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı biz fut­bol­cu­la­rım­la 20 gün­de yap­tık” de­di. Tür­ki­ye’nin fut­bol­da 15-20 yıl için­de bü­yük sıç­ra­ma yap­tı­ğı­na de­ği­nen tec­rü­be­li ho­ca, “Biz is­ter­sek Av­ru­pa’nın en güç­lü­sü ola­bi­li­riz. Tür­ki­ye ye­ni bir Bre­zil­ya ola­bi­lir. 70 mil­yo­nu aş­kın nü­fu­su­muz var. Fut­bo­la olan il­gi de ma­lum za­ten” şek­lin­de ko­nuş­tu. “AV­RU­PA’YI SAR­SA­RIZ” Tür­ki­ye’nin spor­da bü­yük atı­lım ya­pa­cak po­tan­si­ye­le sa­hip ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Te­rim, “Ye­ter ki ço­cuk­la­rı­mı­za okul­lar­da spor yap­ma im­ka­nı sağ­lan­sın. Fut­bo­lun ül­ke eko­no­mi­si için kat­kı­sı­nı geç an­la­ma­mı­za rağ­men Dün­ya üçün­cü­lü­ğü ve Av­ru­pa üçün­cü­lü­ğü el­de et­tik. Geç­ti­ği­miz ay FI­FA sı­ra­la­ma­sın­da ilk 10’a gir­dik. İs­tik­rar­lı bir bü­yü­me ile Av­ru­pa’yı sar­sa­cak, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ku­pa ala­cak ta­kım oy­na­ta­bi­li­riz” di­ye ko­nuş­tu. TFF Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Son ay­lar­da­ki ça­lış­ma­la­rı­mız­la kri­zin, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun ge­lir­le­ri­ne gol at­ma­sı­na izin ver­me­dik” de­di.
Kapat
KAPAT