BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hakkımı yedirtmem

Hakkımı yedirtmem

“Gerekirse bu Federasyonu indiririz. Trabzonspor’u kırıp dökmeyin, elimizden almayın. Bundan sonra böyle hatalara asla izin vermeyiz”“Gerekirse bu Federasyonu indiririz. Trabzonspor’u kırıp dökmeyin, elimizden almayın. Bundan sonra böyle hatalara asla izin vermeyiz” “BÜ­TÜN MA­SA­LA­RI KI­RA­RIM” Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, Lig TV’de ya­yın­la­nan Fut­bol Gün­de­mi prog­ra­mı­na önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Şe­ner, “Bu ta­kı­mı ku­ra­bil­mek için bü­yük emek sarf et­tik. Transfere 25 mil­yon eu­ro harcadık. Li­der ol­duk, pu­an­lar açıl­dı. Son­ra ha­kem ha­ta­la­rı baş­la­dı. Kim­se be­nim ha­kem ha­ta­la­rı­nı ar­ka­sı­na sak­lan­dı­ğı­mı san­ma­sın. Ma­sa­ya vur­mak­la her şey hal­lo­lu­yor­sa, ben bü­tün ma­sa­la­rı kı­ra­rım ama haf­ta­ya yi­ne ma­çı­mız var ve yi­ne o ha­kem­ler yö­ne­te­cek” şeklinde konuştu. “KİM­SE­DEN KI­YAK BEK­LE­Mİ­YO­RUZ” “An­ka­ra­gü­cü ma­çın­da Gök­han’ın go­lü ip­tal edil­di. Ma­çı ka­zan­dı­ğı­mız için faz­la ses çı­kart­ma­dık. Bur­sa ma­çın­dan son­ra da ha­kem için hiç­bir şey söy­le­me­dim. Trab­zons­por, bun­la­rın hiç­bi­ri­si­nin ar­ka­sı­na sı­ğın­maz. Ha­ta biz­de. O da­ki­ka­ya ka­dar gol ata­bi­le­cek bir ta­kım kur­mu­şuz biz. Ha­kem­ler de ha­ta ya­pa­cak­tır ama şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­yan ta­kım­la­ra ya­pı­lan ha­ta­lar çok da­ha faz­la gö­ze ba­tı­yor. Kaç se­ne son­ra bel­ki ilk kez, li­gin ilk ya­rı­sı­nı li­der bi­ti­re­cek­tik” dedi. “BE­NİM HAL­KI­MI ÜZE­MEZ­SİN” Bar­da­ğı ta­şı­ran ha­ta­nın Bur­sa ma­çı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Şe­ner, “Ha­kem ar­ka­da­şı­mız çok genç­miş. Oyun­cu ile ay­nı çiz­gi­de du­rup of­say­tı gö­re­mi­yor ise, art ni­yet ara­rız. Ver­di­ği ka­ra­rın Trab­zons­por’a ne­le­re mâl ol­du­ğu­nu bir dü­şün­sün. Bay­rak­la al­ma be­nim hak­kı­mı elim­den. Or­ta ha­kem, yar­dım­cı ha­ke­min ver­di­ği ka­ra­rı de­ğiş­ti­re­mi­yor. Çün­kü işi­ne gel­mi­yor. Gör­me­dim yok. Gö­re­cek­sin ve ona gö­re ko­şa­cak­sın. Be­nim hal­kı­mı üz­me­ye­cek­sin. Di­ğer ta­kım­la­rı da üz­me­ye­cek­sin” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. “­Sağ­dan oy­na­sın­lar” T­rab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, “Ta­kım sol ta­raf­tan faz­la a­tak ya­pa­mı­yor” e­leş­ti­ri­si­ne i­se “O za­man sağ­dan oy­na­sın­lar” esp­ri­si i­le kar­şı­lık ver­di. Bas­ket­bol­da da zir­ve­yi he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Şe­ner, söz­le­ri­ni, “Ku­ral­la­rı bil­mi­yo­ruz ki, ha­ke­me i­ti­raz e­de­lim” dedi. ­Şam­pi­yon­luk la­fı­nı te­laf­fuz et­mek şam­pi­yon ol­mak de­mek de­ğil­dir diyen Şener, “A­ma se­ne­ye mut­la­ka “Şam­pi­yon­luk” istiyorum. Denk şart­lar­da oy­nar­sak ra­kip­le­ri­mi­ze kar­şı bir sı­kın­tı­mız ol­maz” şeklinde konuştu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT