BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SERVET İMZALAMIYOR

SERVET İMZALAMIYOR

Galatasaray Yönetimi’nin sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istediği başarılı defans oyuncusu, “Meira kadar para isterim” diyerek yeni mukaveleye yanaşmadı.Galatasaray Yönetimi’nin sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istediği başarılı defans oyuncusu, “Meira kadar para isterim” diyerek yeni mukaveleye yanaşmadı. 1.5 YIL SON­RA SER­BEST G.Sa­ray’da 1.5 se­zon­da top­lam 77 ma­çın 76’sın­da for­ma gi­ye­rek ula­şıl­ma­sı güç bir re­ko­ra im­za atan Ser­vet Çe­tin, söz­leş­me uzat­ma tek­li­fi­ni red­det­ti. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de yö­ne­ti­min ken­di­si­ne yap­tı­ğı, “Söz­leş­me­ni 3 yıl da­ha uza­ta­lım” tek­li­fi­ne ön­ce olum­lu ce­vap ve­ren ba­şa­rı­lı de­fans oyun­cu­su, da­ha son­ra pa­ra­sal ko­nu­lar­da uz­laş­ma sağ­la­ya­ma­yın­ca im­za­ya ya­naş­ma­dı. Av­ru­pa ku­lüp­le­ri­ni pe­şin­den koş­tu­ran ve son dö­nem­de özel­lik­le Mar­sil­ya’dan çok cid­di tek­lif alan Ser­vet’i elin­den ka­çır­mak is­te­me­yen yö­ne­tim, 2010 yı­lın­da mu­ka­ve­le­si so­na ere­cek olan fut­bol­cu­ya yıl­lık 1 mil­yon 100 bin eu­ro­dan 3 yıl­lık söz­leş­me tek­lif et­ti. 500 BİN EU­RO DA­HA Tek­lif edi­len ra­ka­mı be­ğen­me­yen Ser­vet, “Bu­ra­da ol­mak­tan çok mut­lu­yum. An­cak ben bu ta­kım için ca­nı­mı di­şi­me ta­kıp oy­nu­yo­rum. Ba­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu za­man­lar, fut­bol ha­ya­tı­mı teh­li­ke­ye ata­rak sa­kat sa­kat mü­ca­de­le et­tim. Gel­di­ğim gün­den be­ri sa­de­ce 1 maç ka­çır­dım. Ben de en az Mei­ra ka­dar pa­ra is­te­rim” söz­le­riy­le yıl­lık 1 mil­yon 600 bin eu­ro­ya söz­leş­me­si­ni uza­ta­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Ret ce­va­bı alan yö­ne­ti­min, önü­müz­de­ki gün­ler­de ba­şa­rı­lı fut­bol­cuy­la bir kez da­ha gö­rü­şe­ce­ği öğ­re­nil­di. Ser­vet’in 1.5 yıl son­ra ser­best ka­la­cak ol­ma­sı­nı da dü­şü­nen yö­ne­ti­min, ge­len tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­re­bi­le­ce­ği id­di­a edil­di. > Ercan YILDIZ G.SARAY NOTLARI Üs­tü­nel’den trans­fer tep­ki­si G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, son gün­ler­de ar­tan trans­fer de­di­ko­du­la­rın­dan ra­hat­sız ol­du. Yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, bu se­zon ilk kez üst üs­te maç ka­za­na­rak çok önem­li bir iv­me ya­ka­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, oluş­tu­ru­lan trans­fer ha­ber­le­ri­nin sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kı­mın hı­zı­nı kes­me­ye yö­ne­lik ko­mik tez­gah ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Geç­miş ol­sun Harry Ke­well Sağ ka­sı­ğın­da­ki fı­tık nük­se­den Harry Ke­well dün ül­ke­si Avus­tral­ya’da bı­çak al­tı­na yat­tı. Yıl­dız fut­bol­cu­nun ame­li­ya­tı­nın ol­duk­ça ba­şa­rı­lı geç­ti­ği, 2 gün has­ta­ne­de din­len­di­ril­dik­ten son­ra haf­ta so­nu 20 gün sü­re­cek re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­ca­ğı bil­di­ril­di. Ocak ayı­nın or­ta­la­rın­da İs­tan­bul’a dö­ne­cek olan Ke­well’ın sa­ha­la­ra dön­me­si­nin en iyi ih­ti­mal­le mart ayı­nı bu­la­ca­ğı ifa­de edil­di. Der­bi bi­let­le­ri ya­rın sa­tış­ta G.Sa­ray’ın Sü­per Lig’in 16. haf­ta­sın­da Be­şik­taş ile oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­nın bi­let­le­ri ya­rın sa­tı­şa çı­kı­yor. Pa­zar gü­nü sa­at 19:00’da Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda oy­na­na­cak olan der­bi­nin bi­let fi­yat­la­rı şöy­le: Nu­ma­ra­lı: 200-150 YTL, Ka­pa­lı: 200-150 YTL, Ye­ni Açık ve Es­ki Açık: 40 YTL. Bi­ni­ci­lik şu­be­si ye­ni­den açıl­dı Dün­ya­nın en göz­de spor­la­rın­dan bi­ri olan bi­ni­ci­lik spo­ru­nu ku­lüp ba­zın­da ilk ger­çek­leş­ti­ren ku­rum olan G.Sa­ray, Mas­lak At­lı Spor Te­sis­le­ri için­de­ki ye­ni­le­nen te­sis bi­na­sı­nı ye­ni­den hiz­me­te açıl­dı. Ge­ce­ye Baş­kan Ad­nan Po­lat ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin ta­ma­mı ka­tıl­dı. Di­van top­la­nı­yor G.Sa­ray’ın ara­lık ayı ola­ğan Di­van Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li se­be­biy­le, ya­rın sa­at 13.30’da G.Sa­ray Li­se­si ya­pı­la­cak. Top­lan­tı­da Ağus­tos 2008 so­nu iti­ba­riy­le dü­zen­len­miş ma­li ra­po­run in­ce­len­me­si­ne ait so­nuç ve gö­rüş­ler üye­le­rin bil­gi­si­ne su­nu­la­cak. Ay­rı­ca 20 Ara­lık’ta ya­pı­la­cak Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’la il­gi­li bil­gi­len­dir­me ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT