BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Engellilere AİLE morali

Engellilere AİLE morali

İz­mir’de ha­ya­ta ge­çi­ri­len proje çer­çe­ve­sin­de en­gel­li­ler 2-3 ki­şi­lik gö­nül­lü g­rup­la­rıy­la bu­lu­şa­rak ‘a­i­le ha­va­sın­da’ sos­yal ak­ti­vi­te­le­re ka­tı­lı­yor­larBugüne kadar 20 engelli birey ile 20 sağlıklı bireyi bir araya getiren proje çerçevesinde, Sıtkı Kürün isimli hayırsever Münevver Çakmak’a akülü araba hediye etti. Tür­ki­ye­’de 8.5 mil­yon en­gel­li bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Pro­je Ko­or­di­na­tö­rü Uğur Ye­lek­li, nü­fu­sun yüz­de 12’si­ni oluş­tu­ran en­gel­li­le­rin sağ­lık­lı bi­rey­ler ta­ra­fın­dan ye­te­rin­ce an­la­şı­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Top­lum­da en­gel­li­le­re yar­dım­cı ol­mak is­te­yen an­cak ne ya­pa­ca­ğı­nı bil­me­yen bir ke­si­min bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Ye­lek­li, “P­ro­jey­le en­gel­li ve sağ­lık­lı in­sa­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yo­ruz. De­niz kı­yı­sı­na, ti­yat­ro ve si­ne­ma­ya git­mek, en­gel­li bir ço­cu­ğun ha­ya­ta bağ­lan­ma­sı­na kat­kı sağ­lı­yor. Evin­den çı­ka­ma­yan ço­cuk­la­rın psi­ko­lo­jik sağ­lı­ğı­nın bo­zul­ma­sı ai­le­ye de bü­yük yük ge­ti­ri­yor. Ço­cu­ğu­nun mut­lu ha­li­ni gö­ren ai­le, ya­şa­ma ye­ni­den tu­tu­nu­yor. Sağ­lık­lı in­san­lar da en­gel­li­le­re ve­re­cek­le­ri duy­gu­sal des­tek­le ma­ne­vi hu­zu­ra ka­vu­şu­yor. Dev­le­tin bü­tün en­gel­li­le­re ye­ti­şe­bil­me­si müm­kün de­ğil. Va­tan­daş­la­rın kat­kı­la­rıy­la bü­yük me­sa­fe kay­de­de­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ru­m” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT