BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kanadı kırılan DEV KARTAL tedavi ediliyor

Kanadı kırılan DEV KARTAL tedavi ediliyor

Ha­dim il­çe­si Bağ­ba­şı bel­de­ sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan boş bir ara­zi­de bu­lu­nan ya­ra­lı kar­tal, Ha­dim Or­man İş­let­me Şef­li­ği­’n­de gö­rev­li iş­çi­le­re tes­lim edil­di.> KON­YA Ha­dim il­çe­si Bağ­ba­şı bel­de­ sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan boş bir ara­zi­de bu­lu­nan ya­ra­lı kar­tal, Ha­dim Or­man İş­let­me Şef­li­ği­’n­de gö­rev­li iş­çi­le­re tes­lim edil­di. İş­çi­ler, ka­na­dı­nın bi­ri­nin kı­rık ol­ma­sı se­be­biy­le uça­ma­yan dev kar­ta­lı Kon­ya mer­kez il­çe Ka­ra­tay Be­le­di­ye­si Hay­va­nat Bah­çe­si­ne gön­der­di. Bir ka­na­dı­nın uzun­lu­ğu 1 met­re 30 san­ti­met­re olan dev kar­tal, hay­va­nat bah­çe­sin­de te­da­vi al­tı­na alın­dı. Bir sü­re da­ha kon­trol al­tın­da tu­tu­la­cak olan ya­ra­lı kar­tal, sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ta­bi­ata sa­lı­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100783
  % 0.64
 • 5.2871
  % -0.06
 • 6.0126
  % -0.22
 • 6.9057
  % 0.05
 • 217.72
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT