BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mar­ma­ra G­ru­bu’n­dan Su­na Kı­raç’a ö­dül

Mar­ma­ra G­ru­bu’n­dan Su­na Kı­raç’a ö­dül

Mar­ma­ra G­ru­bu St­ra­te­jik ve Sos­yal A­raş­tır­ma­lar Vak­fı İs­ti­şa­re Kon­se­yi Se­çi­ci­ler Ku­ru­lu, 2008 yı­lı­nın “Top­lum­sal So­rum­lu­luk Ö­dü­lü”ne Su­na Kı­raç’ı la­yık gör­dü.Mar­ma­ra G­ru­bu St­ra­te­jik ve Sos­yal A­raş­tır­ma­lar Vak­fı İs­ti­şa­re Kon­se­yi Se­çi­ci­ler Ku­ru­lu, 2008 yı­lı­nın “Top­lum­sal So­rum­lu­luk Ö­dü­lü”ne Su­na Kı­raç’ı la­yık gör­dü. Va­kıf­tan ya­pı­lan a­çık­la­ma­ya gö­re, 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel, İs­tan­bul Sa­na­yi O­da­sı (İ­SO) Mec­lis Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Ka­vi, E­mek­li Or­ge­ne­ral İl­han Kı­lıç, Şa­hap Ko­ca­top­çu, MHP Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Er­tuğ­rul Kum­cu­oğ­lu, P­rof. Dr. Se­def­han O­ğuz, E­mek­li Or­ge­ne­ral Nec­det Ti­mur, TÜR­SAB Baş­ka­nı Ba­şa­ran U­lu­soy’dan o­lu­şan ku­rul, “2008 Top­lum­sal So­rum­lu­luk Ö­dü­lü”nün Su­na Kı­raç’a ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ğiy­le ka­rar ver­di. Su­na Kı­raç’a ö­dü­lü, ya­rın A­di­le Sul­tan Sa­ra­yı’n­da dü­zen­le­ne­cek bir tö­ren­le ve­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT