BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dın ve er­ke­ğe en çok Ya­şar adı ve­ril­di

Ka­dın ve er­ke­ğe en çok Ya­şar adı ve­ril­di

Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü is­ta­tis­tik ve­ri­le­ri­ne gö­re hem er­kek­le­re hem de ka­dın­la­ra verilen 36 isim ara­sın­da ilk sı­ra­yı 296 bin 664 ki­şiy­le “Ya­şa­r” al­dı.Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü is­ta­tis­tik ve­ri­le­ri­ne gö­re hem er­kek­le­re hem de ka­dın­la­ra verilen 36 isim ara­sın­da ilk sı­ra­yı 296 bin 664 ki­şiy­le “Ya­şa­r” al­dı. Tür­ki­ye­’de “Ya­şa­r” adın­da 244 bin 556 er­kek ve 52 bin 108 ka­dın bu­lu­nu­yor. Ku­rum­ca ha­zır­la­nan lis­te­de ortak kullanılan isimler şöyle sıralandı: Ya­şar, Ay­han, Dur­sun, İs­met, Mu­zaf­fer, Ümit, Öz­gür, İl­han, Hik­met, Yük­sel, Öz­can, Fik­ret, Ci­han, Şe­rif, De­niz, Ser­vet, Yü­cel, Se­fa, Hi­da­yet, Se­zer, Ol­cay, Saf­fet, Gün­gör, Dur­du, Gü­nay, Ömür, İl­kay, Ka­mu­ran, Kud­ret, Sa­tı, Şe­nel, El­van, Sey­han, Zül­fü, Muh­te­rem ve Gü­ner ola­rak sı­ra­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT