BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Madonna 92 MİLYON dolar tazminat ödedi

Madonna 92 MİLYON dolar tazminat ödedi

450 mil­yon do­lar­lık bir ser­ve­tin sa­hi­bi olan ün­lü pop şar­kı­cı­sı Ma­don­na, 8 yıl ev­li kal­dı­ğı Guy Ritc­hi­e’­den re­kor bir taz­mi­nat­la bo­şan­dıDün­ya­ca ün­lü pop şar­kı­cı­sı Ma­don­na (50), 8 yıl sü­ren ev­li­lik­ten son­ra bo­şan­dı­ğı film yö­net­me­ni olan eşi Guy Ritc­hi­e’­ye (40) 92 mil­yon do­lar öde­di. Taz­mi­na­ta çif­tin İn­gil­te­re­’de­ki 30 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki Ash­com­be ma­li­ka­ne­si­nin da­hil ol­du­ğu be­lir­til­di. Ev­li­lik­le­ri sü­re­sin­ce 525 mil­yon do­lar ser­vet ya­pan çif­tin ço­cuk­la­rı­nın ve­la­yet da­va­la­rı­nın ise he­nüz so­nuç­lan­ma­dı­ğı bil­di­ril­di. Dün­ya­da 200 mil­yon­dan faz­la al­büm sa­tı­şı bu­lu­nan Ma­don­na­’nın fit­ness ho­ca­sı Car­los Le­on ile iliş­ki­sin­den 1996 do­ğum­lu kı­zı Lo­ur­des bu­lu­nu­yor. Ma­don­na ve es­ki eşi Ritc­hi­e’­nin 8 yaş­la­rın­da Roc­co ve Ma­la­vi­’den ev­lat edin­dik­le­ri 3 ya­şın­da Da­vid ad­lı oğul­la­rı var. Ma­don­na ve Ritc­hi­e, İs­koç­ya­’da­ki Ski­bo Şa­to­’sun­da­ki ma­sal dü­ğün­le­rin­den 8 yıl son­ra ge­çen ekim­de ay­rı­la­cak­la­rı­nı açık­la­mış­tı. Ma­don­na­’nın 450 mil­yon do­lar­lık ser­ve­ti­ne kar­şı, Ritc­hi­e’­nin 45 mil­yon do­lar­lık bi­ri­ki­mi bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT