BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yastık altındaki 23 milyar $’lık al­tın­ı or­ta­ya çı­ka­rın

Yastık altındaki 23 milyar $’lık al­tın­ı or­ta­ya çı­ka­rın

Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, 2009 büt­çe­sin­de gi­der­le­rin 262.2 mil­yar, ge­lir­le­rin 248.8 mil­yar TL olduğunu belirterek büt­çe açı­ğı­nın 13.5 mil­yar, fa­iz dı­şı faz­lanın ise 44 mil­yar TL ola­rak he­def­len­di­ği­ni açık­la­dı.FAİZ DIŞI FAZLA 44 MİLYAR TL Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, 2009 büt­çe­sin­de gi­der­le­rin 262.2 mil­yar, ge­lir­le­rin 248.8 mil­yar TL olduğunu belirterek büt­çe açı­ğı­nın 13.5 mil­yar, fa­iz dı­şı faz­lanın ise 44 mil­yar TL ola­rak he­def­len­di­ği­ni açık­la­dı. ZATEN BÜTÜN VERGİLER İNDİ Ba­zı ke­sim­le­rin k­ri­ze ça­re o­la­rak ver­gi in­di­ri­mi ta­lep et­tik­le­ri­ni ha­tır­la­tan Ba­kan U­na­kı­tan, “Biz za­ten bü­tün ver­gi­ler­de bu in­di­rim­le­ri yap­tık. On­lar ne­re­de ya­şı­yor? Vergi indirimi yapamayız” de­di Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu’nda 2009 mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si­nin su­nu­mu­nu ya­pan Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal U­na­kı­tan, kü­re­sel ma­li k­riz­le il­gi­li hem dün­ya­ya, hem iç pi­ya­sa­ya ses­len­di. Ba­kan U­na­kı­tan, “Tür­ki­ye’de kim­se en­se­yi ka­rart­ma­sın, bi­zi i­yi gün­ler bek­li­yor” de­di. “Bu bi­zim de­ğil dün­ya­nın k­ri­zi. Biz ha­zır­lık­lı ya­ka­lan­dık” di­yen Ba­kan U­na­kı­tan, “Şim­di ge­ce 12.00’de t­ra­fik ha böy­le. Ne tüp kuy­ru­ğu, ne gaz kuy­ru­ğu, ne yağ kuy­ru­ğu var. Tür­ki­ye’nin 9 ay­lık dö­nem­de yüz­de 3 bü­yü­me­si tak­dir­le kar­şı­lan­ma­lı” de­di. 5 yıl­da 23 mil­yar do­lar­lık al­tı­nın yas­tık al­tı­na git­ti­ği­ni de i­fa­de e­den U­na­kı­tan, “Hal­kı­mız­dan şu­nu ri­ca e­di­yo­rum: Lüt­fen yas­tık al­tın­da­ki bu var­lık­la­rı e­ko­no­mi­ye ka­zan­dır­sın­lar. Bu k­riz­den şir­ket­le­ri­mi­zi güç­len­di­re­rek çı­ka­lım. Tür­ki­ye’de kim­se en­se­yi ka­rart­ma­sın; bi­zi i­yi gün­ler bek­li­yor” di­ye ko­nuş­tu. Ma­li­ye Ba­ka­nı, bü­tün a­van­taj­la­rı­na rağ­men Tür­ki­ye’nin k­riz­den et­ki­le­ne­ce­ği­ni, ti­ca­re­tin da­ra­lıp bü­yü­me­nin dü­şe­ce­ği­ni, iş­siz­li­ğin de bir mik­tar da­ha ar­ta­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di. U­na­kı­tan, kü­re­sel k­ri­zi pa­ra­sal ted­bir­ler­le aş­ma­nın yet­me­di­ği­ni söyledi. DÜN­YA­YA SES­LEN­Dİ Krizde yan­lış ya­pı­yor­su­nuz “TC Ma­li­ye Ba­ka­nı ola­rak söz­le­ri­mi­zi dün­ya­ya du­yur­mak is­ti­yo­ruz” di­yen Ma­li­ye Ba­ka­nı Una­kı­tan, şun­la­rı söy­le­di: “Tril­yon­lar­ca do­lar pa­ra ve­ri­li­yor, bun­lar ne­re­ye gi­di­yor? De­mek ki pa­ra ver­mek­le bu iş ol­mu­yor. Gü­ven ve is­tik­ra­rı sağ­la­ya­cak ba­zı ted­bir­le­rin alın­ma­sı la­zım. Dün­ya­yı bu du­ru­ma ge­tir­miş olan yan­lış sis­te­min dü­zel­til­me­si ge­re­ki­yor. Bu dün­ya kri­zi so­na erer­se bü­tün dün­ya ‘oh’ çe­ke­cek. Re­el ke­sim ile fi­nans ke­sim ara­sın­da­ki den­ge bo­zul­du, sa­nal fi­nan­sal ürün­le­rin de­ğe­ri çı­ok art­tı. Açı­lan bu ma­kas mut­la­ka ka­pa­tıl­ma­lı. Üret­mek­ten çok tü­ket­mek­le, sa­nal fi­nan­sal var­lık­lar­la eko­no­mi­nin sür­dü­rü­le­me­ye­ce­ği gö­rül­dü. Bu kriz­den üre­ti­mi ar­tır­ma­dan çık­ma­nın im­kan­sız ol­du­ğu da gö­rül­dü.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT