BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MAH­MUT AH­ME­Dİ­NE­CAD: Sar­kozy, Fi­ra­vun gi­bi ko­nu­şu­yor

MAH­MUT AH­ME­Dİ­NE­CAD: Sar­kozy, Fi­ra­vun gi­bi ko­nu­şu­yor

İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­cad, İs­ra­il aley­hin­de­ki söz­le­rin­den do­la­yı ken­di­siy­le gö­rüş­me­ye­ce­ği­ni ve to­ka­laş­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’yi “Fi­ra­vun” di­ye ni­te­len­dir­di.> TAH­RAN İHA İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­cad, İs­ra­il aley­hin­de­ki söz­le­rin­den do­la­yı ken­di­siy­le gö­rüş­me­ye­ce­ği­ni ve to­ka­laş­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’yi “Fi­ra­vun” di­ye ni­te­len­dir­di. Ah­me­di­ne­cad, “Av­ru­pa’da ken­di­si­ni bir dün­ya gü­cü ola­rak gös­ter­mek is­te­yen ve ge­çen­ler­de Fi­ra­vun gi­bi ko­nu­şan dev­let baş­kan­la­rın­dan bi­ri Si­yo­nist re­ji­min or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nı söy­le­yen bi­riy­le gö­rüş­me­ye­ce­ği­ni ve onun­la to­ka­laş­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş. Ben de hiç si­zin­le gö­rüş­mek ya da to­ka­laş­mak ta­le­bin­de bu­lun­ma­dım, as­la böy­le bir ta­lep­te de bu­lun­mam” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT