BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mig­ros’tan yıl­ba­şı pa­ke­ti

Mig­ros’tan yıl­ba­şı pa­ke­ti

Mig­ros Türk T.A.Ş, yıl­ba­şı için ha­zır­la­nan se­pet­ler ve özel he­di­ye­lik eş­ya­la­rın sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı du­yur­du.Mig­ros Türk T.A.Ş, yıl­ba­şı için ha­zır­la­nan se­pet­ler ve özel he­di­ye­lik eş­ya­la­rın sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Fir­ma­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Tan­saş, Mac­ro­cen­ter ve 5M ma­ğa­za­la­rın­da fark­lı içe­rik­le­re sa­hip se­pet­le­re ge­çen se­ne bü­yük il­gi ol­du­ğu bil­di­ril­di. Bu ara­da, yıl­ba­şı do­la­yı­sıy­la ma­ğa­za­lar­da kam­pan­ya­la­ra da yer ve­ri­li­yor. Mig­ros ma­ğa­za­la­rın­da “Gör­dü­ğü­nü­ze İna­nın”, Tan­saş ma­ğa­za­la­rın­da “Ye­ti­şen Alı­yor” ve 40 ürün­de yüz­de 40 in­di­rim içe­ren “40X40” kam­pan­ya­la­rı müş­te­ri­le­re de­ği­şik avan­taj­lar sağ­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT