BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­li Koç: K­riz­den tek­no­lo­ji i­le ko­lay çı­ka­rız

A­li Koç: K­riz­den tek­no­lo­ji i­le ko­lay çı­ka­rız

ABD’nin ön­ce­ki kriz­ler­den tek­no­lo­ji­yi iyi kul­lan­ma­sı sa­ye­sin­de çık­tı­ğı­nı be­lir­ten URAK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Koç, “Tek­no­lo­ji­yi iyi kul­la­na­n krizden hızla çı­kar” de­di>> İSTANBUL - Mustafa SEZER ŞE­HİR­LE­RİN RE­KA­BET SE­Vİ­YE­Sİ BE­LİR­LEN­Dİ Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet Araş­tır­ma­la­rı Ku­ru­mu (URAK), “İl­le­ra­ra­sı re­ka­bet­çi­lik En­dek­si 2007-2008” araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Top­lan­tı­ya (sol­dan sa­ğa) URAK Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Dr. Me­lih Bu­lu, Prof. Dr. Ke­rem Al­kin ve URAK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Koç ka­tıl­dı. İS­TAN­BUL’UN Lİ­DER­Lİ­Ğİ DE­ZA­VAN­TAJ Prof. Ke­rem Al­kin, İs­tan­bul’un re­ka­bet­çi­lik­te açık ara bi­rin­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Al­kin, bu du­ru­mun İs­tan­bul için avan­taj de­ğil de­za­van­taj ol­du­ğu­nu bil­di­re­rek “Bu yo­ğun gö­çü ge­ti­re­cek­tir” dedi. Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet Araş­tır­ma­la­rı Ku­ru­mu (URAK) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Koç, “Re­ka­bet­çi­lik ka­lı­cı, kriz­ler ge­çi­ci­dir” de­di. Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin re­ka­bet­çi ol­mak­tan baş­ka şan­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı da söy­le­yen Ali Koç, URAK’ın İl­le­ra­ra­sı Re­ka­bet­çi­lik En­dek­si araş­tır­ma­sı”nın açık­lan­dı­ğı top­lan­tı­da, “Bu kriz­de geç­mi­şe gö­re çok da­ha sağ­la­mız. Kriz­den ne ka­dar et­ki­le­ne­ce­ği­mi­zi ise za­man gös­te­re­cek. Ne ka­dar re­ka­bet­çiy­se­niz, kriz­ler­den o ka­dar da­ha ça­buk ve da­ha kuv­vet­li çı­kar­sı­nız” di­ye ko­nuş­tu. Koç, ABD’nin ön­ce­ki kriz­ler­den da­ha ça­buk çık­ma­sı­nın se­be­bi­nin de re­ka­bet­çi ol­ma­sın­dan ve tek­no­lo­ji­yi iyi kul­lan­ma­sın­dan kay­nak­lan­dığ­nı söy­le­di. Koç, şe­hir­le­rin, ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet ya­rı­şı­nın ana un­su­ru ol­duk­la­rı­nı di­le ge­ti­re­rek Tür­ki­ye’de ilk de­fa şe­hir­le­rin re­ka­bet­çi­li­ği­nin her yıl ye­ni­le­ne­bi­lir şe­kil­de öl­çüm­len­me­si ama­cıy­la il­le­ra­ra­sı re­ka­bet­çi­lik en­dek­si pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni an­lat­tı. Koç, “Dün­ya­da ar­tık ül­ke­ler şe­hir­le­rin ge­ri­sin­de kal­ma­ya baş­la­dı. Tür­ki­ye’de ise bir­çok şe­hir po­tan­si­ye­li­ne rağ­men bu­nu kul­la­na­ma­mış ve re­ka­bet­çi­lik­te ge­ri kal­mış­tır” de­di. HER İLİN KEN­Dİ BE­CE­Rİ­Sİ AY­RI Prof. Ke­rem Al­kin, 81 ilin be­şe­ri, ser­ma­ye ve ha­yat ka­li­te­si, mar­ka­laş­ma be­ce­ri­si ve ye­ni­lik­çi­lik, ti­ca­ret be­ce­ri­si ve üre­tim po­tan­si­ye­li ile eri­şi­le­bi­lir­lik baş­lık­la­rı al­tın­da 39 alt de­ğiş­ken üze­rin­den ana­liz edil­di­ği­ni an­lat­tı. Al­kin, İs­tan­bul’u An­ka­ra, İz­mir ve Bur­sa’nın iz­le­di­ği­ni bil­di­rir­ken re­ka­bet­çi­lik­te en alt­ta­ki ilin ise Şır­nak ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT