BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zu­la­la­rı­mı­zı aç­tık sı­ra ban­ka­lar­da

Zu­la­la­rı­mı­zı aç­tık sı­ra ban­ka­lar­da

BTSO ile Halk­bank ara­sın­da ya­pı­lan an­laş­ma ile oda üye­le­ri, yıl­lık 14.40 fa­iz­le 5 bin ile 30 bin YTL ara­sın­da kre­di kul­la­na­bi­le­cek.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın, bir ay ön­ce kriz­le il­gi­li uya­rı­lar ya­pan iş adam­la­rı­na yö­ne­lik yap­tı­ğı “Ba­zı iş adam­la­rı­nın zu­la­la­rın­da 2 yıl ye­te­cek pa­ra­la­rı var. Zu­la­lar­da­ki pa­ra­la­rı çı­ka­rın” açık­la­ma­sı­na, Bur­sa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (BTSO) ye­ni bir bo­yut ka­zan­dır­dı. 2008 yı­lın­da 20 mil­yon YTL’lik kay­na­ğı­nı, ban­ka ara­cı­lı­ğıy­la üye­le­ri­ne kul­lan­dı­ran BTSO, 2009 yı­lın­da bu ra­ka­mı 70 mil­yon YTL’ye çı­ka­rı­yor. BTSO Baş­ka­nı Ce­lal Sön­mez, “Biz bi­ri­kim­le­ri­mi­zi pay­la­şı­yo­ruz. Biz zu­la­la­rı çı­kar­dık sı­ra ban­ka­lar­da” de­di.
Kapat
KAPAT