BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa’nın gözü Türk KOBİ’sinde

Avrupa’nın gözü Türk KOBİ’sinde

Tür­ki­ye’nin ge­rek stra­te­jik ko­nu­mu, ge­rek­se gi­de­rek bü­yü­yen bir pa­zar ol­ma­sı ya­ban­cı şir­ket­le­rin iş­ta­hı­nı ka­bar­tı­yor. Mer­ger­mar­ket, KPMG ve Esi­nIs­men Hu­kuk Bü­ro­su­nun ekim ayın­da çe­şit­li uz­man­lar­la or­tak­la­şa ha­zır­la­dı­ğı ra­por, dü­zen­le­nen top­lan­tı ile açık­lan­dı.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Tür­ki­ye’nin ge­rek stra­te­jik ko­nu­mu, ge­rek­se gi­de­rek bü­yü­yen bir pa­zar ol­ma­sı ya­ban­cı şir­ket­le­rin iş­ta­hı­nı ka­bar­tı­yor. Mer­ger­mar­ket, KPMG ve Esi­nIs­men Hu­kuk Bü­ro­su­nun ekim ayın­da çe­şit­li uz­man­lar­la or­tak­la­şa ha­zır­la­dı­ğı ra­por, dü­zen­le­nen top­lan­tı ile açık­lan­dı. 2008 yı­lın­da ya­pı­lan dev­ral­ma ve sa­tı­nal­ma­la­rın 2007 yı­lın­dan faz­la ol­du­ğu­nu be­lir­ten KPMG Da­nış­man­lık Hiz­met­le­ri Bö­lüm Baş­ka­nı Mem­duh Özar­gun, “2007 yı­lın­da yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye’ye ge­len sa­tın al­ma­lar 45 iken, 2008’in ilk 9 ayın­da bu ra­kam 61’e yük­sel­di. Tem­muz 2008 iti­ba­riy­le sa­tın al­ma ve dev­ral­ma­lar­da ya­tı­rım hac­mi­nin 2010’a ka­dar 40 mil­yar do­la­rı bu­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor­duk. Ama kriz­den do­la­yı bek­len­ti­ler bi­raz de­ğiş­ti. Bek­len­ti­le­rin de­ğiş­me­si­ne rağ­men ge­ne de yurt dı­şın­da­ki ya­tı­rım­cı­la­rın Tür­ki­ye’ye olum­lu bak­tı­ğı­nın far­kın­da­yız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT