BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pe­ra­ken­de­ci­ler 2009’dan u­mut­lu

Pe­ra­ken­de­ci­ler 2009’dan u­mut­lu

2008 Pe­ra­ken­de Gü­ne­şi Ö­dül­le­ri’ne la­yık gö­rü­len fir­ma ve tem­sil­ci­le­ri, pi­ya­sa­dan u­mut­lu ol­duk­la­rı­nı i­fa­de et­ti­ler> İnan Ar­vas İS­TAN­BUL Glo­bal kriz, Tür­ki­ye’yi de et­ki­le­me­ye baş­lar­ken, pa­re­ken­di­ci­ler önü­müz­de­ki yıl­dan umut­lu ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı. Pe­ra­ken­de Gü­ne­şi Ödül­le­ri’ne la­yık gö­rü­len fir­ma­lar ve tem­sil­ci­le­ri kri­ze rağ­men pi­ya­sa­dan umut­lu ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. Pe­ra­ken­de­ci­ler, fe­la­ket tel­lal­lı­ğı ye­ri­ne pi­ya­sa­yı ra­hat­la­ta­cak ko­nuş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni; iş­çi çı­kar­ma­la­rın çö­züm ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. “Ya­şam Bo­yu Ba­şa­rı” ödü­lü­ne la­yık gö­rü­len Ma­vi Je­ans Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sa­it Akar­lı­lar, “Üre­tim­de da­ral­ma ol­ma­dı­ğı sü­re­ce pe­ra­ken­de­de azal­ma ol­maz. Ka­ram­sar dü­şün­mü­yo­rum. İş­ve­ren ola­rak çok sı­kın­tı­lı gün­ler gör­dük, fa­kat hep­si­ni at­lat­ma­yı ba­şar­dık. Bu sı­kın­tı­lı gün­le­ri de at­la­ta­ca­ğız” de­di. İŞ­Çİ ÇI­KAR­MAK ÇÖ­ZÜM DE­ĞİL Ma­xi­mum Özel Ödü­lü’ne la­yık gö­rü­len Silk&Cash­me­re CE­O’su Ay­şen Za­man­pur da, şir­ket­le­rin kri­zi aş­mak için ele­man çı­kar­mak ye­ri­ne ye­ni pa­zar­la­ra açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yıp, “Ele­man çı­kar­mak bir so­nuç ge­tir­mez” dedi. Kriz dö­ne­min­de 700 ki­şi­ye iş im­ka­nı sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen, “En Ba­şa­rı­lı Pro­fes­yo­nel Yö­ne­ti­ci Ödü­lü”nü alan Ki­ler Ge­nel Mü­dü­rü Ni­hat Öz­de­mir, “Son bir ay içe­ri­sin­de ise 6-7 ma­ğa­za aç­tık. Bu kri­zin 2009’un 6. ayı­na ka­dar sü­re­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT