BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bu­gün git ya­rın gel dev­ri son bu­la­cak

Bu­gün git ya­rın gel dev­ri son bu­la­cak

Ulaş­tı­rma Ba­ka­nı Yıldırım, “e-dev­let Ka­pı­sı Pro­je­si’ni tanıttı.Ulaş­tı­rma Ba­ka­nı Yıldırım, “e-dev­let Ka­pı­sı Pro­je­si’ni tanıttı. Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, ya­rın kul­la­nı­ma açı­la­cak “E-Dev­let Ka­pı­sı Pro­je­si” ile tek bir ka­pı­dan tüm dev­let hiz­met­le­ri­nin alı­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Pro­je ile va­tan­daş­la­rın dev­let da­ire­le­ri ye­ri­ne in­ter­net or­ta­mın­da ta­til gün­le­rin­de ya da ge­ce sa­at­le­rin­de bi­le hiz­met ala­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Yıl­dı­rım, in­ter­net si­te­si “www.tur­ki­ye.gov.tr”nin açı­lı­şı­nın Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ya­rın ya­pı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Yıl­dı­rım, “Sis­tem sa­ye­sin­de sa­de­ce T.C. kim­lik nu­ma­ra­sı ile ku­rum­lar ara­sı tüm ya­zış­ma­la­rın sağ­la­na­bi­le­cek. 21 ka­mu hiz­me­ti su­nu­la­cak. “Va­tan­daş ka­mu ku­rum­la­rı­na to­mar to­mar ka­ğıt ta­şı­ma­ya­cak. Bir sü­re son­ra Tür­ki­ye’de yak­la­şık 8 bin ka­mu ku­ru­mu­nun in­ter­net si­te­si­ne tek ka­pı­dan gi­ri­le­cek. Bu ka­pı bu­gün git, ya­rın gel ka­pı­sı de­ğil” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT