BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mer­kez Bankası’ndan sıkışana destek

Mer­kez Bankası’ndan sıkışana destek

Sı­kı­şık­lık ya­şa­yan ban­ka­ya kre­di ve­ri­le­ce­ği­ni açık­la­yan Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Yıl­maz, dö­viz­de aşı­rı yük­sel­me ha­lin­de de ‘sa­tış’ ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di2009 ARALIĞI YÜZDE 5.5 İLE 9.7 OLACAK Ge­le­cek yıl martta enf­las­yon üst sı­nı­rı­nın yüz­de 11.7, alt sı­nı­rın yüz­de 7.7, he­de­fe uyum­lu du­ru­mun yüz­de 9.7 ol­acağını ifa­de eden Yıl­maz, 2009 Ara­lık için ise ra­ka­mın yüz­de 9.5 ile yüz­de 5.5 ara­lı­ğın­da ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, 2009 pa­ra po­li­ti­ka­sı il­ke­le­ri­ni açık­la­dı. Yıl­maz, ba­sın top­lan­tı­sın­daki ko­nuş­ma­sında dö­viz pi­ya­sa­sı­nın sağ­lık­lı ça­lı­şa­bil­me­si için ge­rek­li adım­la­rın atı­la­ca­ğı­nı, ge­re­kir­se ye­ni­den dö­viz sa­tım iha­le­le­ri­ne baş­la­na­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Li­ki­di­te şart­la­rı­na iliş­kin be­lir­siz­li­ğin 2009’da da sü­re­ce­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­yen Yıl­maz, “Bu ar­tar ve­ya ka­lı­cı olur­sa pa­ra pi­ya­sa­sı re­fe­rans fa­iz ora­nı 1 haf­ta­lık re­po fa­iz ora­nı ola­cak. Tek­nik fa­iz in­di­ri­mi de ya­pı­la­bi­lir, dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alınabilir” de­di. RE­PO İHA­LE­Sİ BAŞ­LAR Başkan Dur­muş Yıl­maz, 2009 yı­lı için­de li­ki­di­te faz­la­lı­ğı oluş­ma­sı ha­lin­de ise ters re­po iha­le­le­ri­ne baş­la­na­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Özel­lik­le ban­ka­lar açı­sın­dan li­ki­di­te sı­kı­şık­lı­ğı­nın önü­ne ge­çil­me­si ko­nu­sun­da önem­li adım­lar atı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Yıl­maz, “Ban­ka­cı­lık sis­te­min­de be­lir­siz­lik ve fon çı­kı­şı ol­ma­sı ha­lin­de TCMB’nin hak­la­rın­da be­lir­siz­lik olan ban­ka­la­ra kre­di ver­me­si müm­kün­dür” diye konuştu. IMF Nİ­YET MEK­TU­BU YOL­DA IMF ile tek­nik se­vi­ye­de ça­lış­ma­la­rın bel­li bir aşa­ma­ya gel­di­ği­ni, ça­lış­ma­la­rın yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren ni­yet mek­tu­bu­na dö­nüş­tü­rü­le­ce­ği­ni de ifa­de eden MB Baş­ka­nı, “Ban­ka­la­rı­mız­la il­gi­li her­han­gi bir prob­lem gör­mü­yo­ruz. Bu­gün iti­ba­riy­le ser­ma­ye ye­ter­li­lik ora­nı, açık po­zis­yo­nu ve­sa­ire­ye bak­tı­ğı­mız­da sı­kın­tı yok. An­cak ulus­la­ra­ra­sı çal­kan­tı ne za­man so­nuç­la­nır bil­mi­yo­ruz. Bu ko­nu­da ka­mu­oyu­nu­ bil­gi­len­di­re­ce­ğiz. Önü­müz­de­ki dö­nem­de bü­yü­me­de dü­şüş, iş­siz­lik­te bir mik­tar ar­tış ola­bi­lir” gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT