BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2008’de İMKB’den 1 mil­yar do­lar çık­tı

2008’de İMKB’den 1 mil­yar do­lar çık­tı

Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK) Baş­ka­nı Tu­ran Erol, bu yıl ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın, ye­ni hal­ka arz­lar­da 2 mil­yar do­lar­lık alım yap­tı­ğı­nı, bor­sa­da­ki sa­tış­la­rın da 3 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu yıl bor­sa­dan çı­kı­şın 1 mil­yar do­lar ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK) Baş­ka­nı Tu­ran Erol, bu yıl ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın, ye­ni hal­ka arz­lar­da 2 mil­yar do­lar­lık alım yap­tı­ğı­nı, bor­sa­da­ki sa­tış­la­rın da 3 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu yıl bor­sa­dan çı­kı­şın 1 mil­yar do­lar ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bir top­lan­tı­da so­ru­la­rı ce­vap­la­yan SPK Başkanı Erol, bu mik­ta­rın bor­sa­dan çı­kış ola­rak dü­şü­nül­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti ve “Bu, Tür­ki­ye’den çı­kış an­la­mın­da de­ğil. Çün­kü ora­dan çı­kıp dö­vi­ze, da­ha son­ra gay­ri­men­ku­le kay­mış­tır” de­di. Şu an en bü­yük prob­le­min şir­ke­tin no­mi­nal his­se de­ğe­ri­nin 1’in al­tı­na düş­me­si ha­lin­de hal­ka açık şir­ke­tin ser­ma­ye ar­tı­rı­mı ya­pa­ma­ma­sı ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­tan Erol, bu prob­le­min or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın­dan söz et­ti ve “Şir­ket­le­re, borç­lan­ma se­ne­di özel­li­ği ta­şı­yan; his­se se­ne­di özel­li­ği ta­şı­yan, gü­nü­müz şart­la­rı­na uy­gun ye­ni fi­nans­man araç­la­rı ih­raç et­me im­ka­nı ta­nı­mak is­ti­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT