BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Grö­nlan­d’­da son 5 yıl­da 2 tril­yon ton bu­zul eri­di

Grö­nlan­d’­da son 5 yıl­da 2 tril­yon ton bu­zul eri­di

NA­SA tarafından uy­du­dan yapılan kontrollerde, Grön­land, An­tark­ti­ka ve Alas­ka­’da 2003’ten bu ya­na 2 tril­yon ton­dan faz­la bu­zul eri­diği tespit edildi.NA­SA tarafından uy­du­dan yapılan kontrollerde, Grön­land, An­tark­ti­ka ve Alas­ka­’da 2003’ten bu ya­na 2 tril­yon ton­dan faz­la bu­zul eri­diği tespit edildi. NA­SA­’da gö­rev­li je­ofi­zik uz­ma­nı Scott Luth­cke, uy­du­nun buz öl­çüm ve­ri­le­ri­ne gö­re son beş yıl için­de­ki ka­ra bu­zul­la­rı kay­bı­nın ya­rı­sın­dan faz­la­sı­nın Grön­lan­d’­da mey­da­na gel­di­ği­ni kay­det­ti. Alas­ka­’da­ki du­ru­mun da­ha iyi ol­du­ğu­nu ifa­de eden Lutc­hke, 2005’de­ki bü­yük azal­ma­nın ar­dın­dan ka­ra bu­zul­la­rı­nın 2008’de, kı­şın yo­ğun kar ya­ğı­şı se­be­biy­le bi­raz art­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Luth­cke, Alas­ka­’nın NA­SA uy­du­su­nun öl­çüm­le­re baş­la­dı­ğı 2003’ten bu ya­na 400 mil­yar ton ka­ra bu­zu­lu­nu kay­bet­ti­ği­ni ifa­de et­ti.
Kapat
KAPAT