BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Boşanabilmek için eşini arıyor

Boşanabilmek için eşini arıyor

Ayla Karaoğlu, savcılıktan eşinin bulunmasını istedi.Ka­ra­bü­k’­te, borç­la­rı se­be­biy­le evi­ni terk eden eşi­nin bu­lun­ma­sı için sav­cı­lı­ğa baş­vu­ran Ay­la Ka­ra­oğ­lu (31), bo­şan­ma da­va­sı aça­bil­mek için eşi­nin bu­lun­ma­sı­nı is­ti­yor. Ti­ca­ret­le uğ­ra­şan eşi Er­can Ka­ra­oğ­lu (32), “i­şe gi­di­yo­ru­m” di­ye­rek ay­rıl­dı­ğı evi­ne dön­me­yip eşi­nin cep te­le­fo­nu­na “Da­ya­na­mı­yo­rum. Bir gün dö­ne­rim” me­sajı gön­der­di. 2 ay­dır evi­ne dön­me­yen eşi­nin bu­lun­ma­sı için cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na mü­ra­ca­at eden Ka­ra­oğ­lu, ev­le­ri­ne eşi­nin borç­la­rı se­be­biy­le sü­rek­li hac­ze ge­lin­me­si üze­ri­ne ai­le­si­nin ya­nı­na sı­ğın­dı. Ka­ra­oğ­lu, eşi­nin pi­ya­sa­ya yak­la­şık 300 bin YTL bor­cu bu­lun­du­ğu­nu, bun­dan do­la­yı şeh­ri terk et­ti­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT