BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­zal: İs­tan­bu­l’­un yüz­de 70’i Ka­ra­de­niz­li

Ko­zal: İs­tan­bu­l’­un yüz­de 70’i Ka­ra­de­niz­li

Tüm Mü­hen­dis­ler ve Mi­mar­lar Bir­li­ği Plat­for­mu (TMMBP) Ge­nel Baş­ka­nı Rem­zi Ko­zal, yap­tık­la­rı araş­tır­ma so­nu­cu İs­tan­bu­l’­un yüz­de 70’i­nin Ka­ra­de­niz asıl­lı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.> Mu­am­mer Ay SAM­SUN İHA Tüm Mü­hen­dis­ler ve Mi­mar­lar Bir­li­ği Plat­for­mu (TMMBP) Ge­nel Baş­ka­nı Rem­zi Ko­zal, yap­tık­la­rı araş­tır­ma so­nu­cu İs­tan­bu­l’­un yüz­de 70’i­nin Ka­ra­de­niz asıl­lı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Fa­tih Sul­tan Meh­me­t’­in İs­tan­bu­l’­un fet­hi­ni ta­ki­ben Ana­do­lu­’dan ba­zı Türk ai­le­le­ri­ni Fa­tih il­çe­sin­de­ki Çar­şam­ba sem­ti­ne ge­ti­rip yer­leş­tir­di­ği­ni be­lir­ten Rem­zi Ko­zal, İs­tan­bu­l’­un göç­le ge­len bu ilk Türk yer­le­şim­ci­le­ri­nin Sam­su­n’­un Çar­şam­ba il­çe­sin­den ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Da­ha son­ra Ka­ra­de­ni­z’­in her ye­rin­den çok sa­yı­da in­sa­nın İs­tan­bu­l’­a göç et­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Ko­zal, “İs­tan­bul nü­fu­su­nun bu­gün yüz­de 70 do­la­yın­da­ki bö­lü­mü Ka­ra­de­niz ori­jin­li­di­r” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT