BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mah­ke­menin aldığı karar Fa­ce­bo­ok’­tan teb­liğ edil­di

Mah­ke­menin aldığı karar Fa­ce­bo­ok’­tan teb­liğ edil­di

Avus­tral­ya Yük­sek Mah­ke­me­si, avu­kat Mark McCor­mac­k’­in, bir türlü ulaşamadığı davalı çif­te mah­ke­me ka­ra­rı­nı teb­liğ et­mek için Fa­ce­bo­ok’­u kul­lan­ma ta­le­bi­ni onay­la­dı.Avus­tral­ya Yük­sek Mah­ke­me­si, avu­kat Mark McCor­mac­k’­in, bir türlü ulaşamadığı davalı çif­te mah­ke­me ka­ra­rı­nı teb­liğ et­mek için Fa­ce­bo­ok’­u kul­lan­ma ta­le­bi­ni onay­la­dı. Avu­kat, mü­vek­ki­li­nin baş­kent Can­ber­ra’da­ki evi ala­bil­me­si için mah­ke­me ka­ra­rı­nı da­va­lı ta­ra­fa teb­liğ et­mek zo­run­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, el­le­rin­de­ki bil­gi­ler sa­ye­sin­de da­va­lı­la­rı Fa­ce­bo­ok’­ta bul­duk­la­rı­nı bil­dir­di. Davalıların, davacının Fa­ce­bo­ok’­ta­ki ar­ka­daş lis­te­sin­de ka­yıt­lı ol­ma­sı sa­ye­sin­de de mah­ke­me ka­ra­rı­nın teb­liğ edil­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT