BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ek göstergelerdeki hak­sız du­ru­ma son ve­rilsin!

Ek göstergelerdeki hak­sız du­ru­ma son ve­rilsin!

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’na; Bi­lin­di­ği gi­bi, dev­let me­mur­la­rı­nın ek gös­ter­ge­le­ri, ma­aş­la­rı­nın he­sa­bın­da önem­li ol­du­ğun­dan da­ha çok Emek­li ik­ra­mi­ye­si ve emek­li ma­aş he­sap­la­ma­la­rın­da önem arz edi­yor. Me­se­la, ek gös­ter­ge­si 3000 olan bir dev­let me­mu­ru­nun emek­li ma­aş-ik­ra­mi­ye çar­pım kat­sa­yı­sı 0.70 iken, 3600 ek gös­ter­ge­li bir me­mu­run emek­li ma­aş-ik­ra­mi­ye kat­sa­yı­sı 1.30 ol­mak­ta­dır.Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’na; Bi­lin­di­ği gi­bi, dev­let me­mur­la­rı­nın ek gös­ter­ge­le­ri, ma­aş­la­rı­nın he­sa­bın­da önem­li ol­du­ğun­dan da­ha çok Emek­li ik­ra­mi­ye­si ve emek­li ma­aş he­sap­la­ma­la­rın­da önem arz edi­yor. Me­se­la, ek gös­ter­ge­si 3000 olan bir dev­let me­mu­ru­nun emek­li ma­aş-ik­ra­mi­ye çar­pım kat­sa­yı­sı 0.70 iken, 3600 ek gös­ter­ge­li bir me­mu­run emek­li ma­aş-ik­ra­mi­ye kat­sa­yı­sı 1.30 ol­mak­ta­dır. Ya­ni ne­re­dey­se iki kat fark et­mek­te­dir. (Bu kat­sa­yı dü­zen­le­me­si en son Re­fah Yol Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de çı­kar­tıl­mış­tı.) An­cak ken­di po­zis­yo­num­la il­gi­li yaz­mak is­ti­yo­rum: Böl­ge Mü­dü­rü ola­rak ek gös­ter­gem 3000. Bu, ben­ze­ri ba­zı böl­ge mü­dür­le­ri için de ay­nı şe­kil­de 3000 ola­rak il­gi­li ek gös­ter­ge cet­ve­lin­de yer al­mak­ta ve 3’lü ka­rar­na­me ile ata­ma ya­pı­lır­ken de res­mi ga­ze­te­de 3000 ola­rak ya­zıl­mak­ta­dır. Oy­sa bu­ra­da­ki kat­sa­yı far­kı­nı bi­le­rek işi sı­kı tu­tan ba­zı ku­rum­lar, son­ra­dan ha­zır­la­dık­la­rı ba­zı tek­lif ve dü­zen­le­me­le­rin ka­nun­laş­ma­sı­nı te­min ede­rek, cet­vel­de­ki yer­le­ri­ni de­ğiş­ti­rip 3600 ek gös­ter­ge­yi al­mış­lar­dır. Em­ni­yet, Ta­rım, Ba­yın­dır­lık, Mil­li Eği­tim İl Mü­dür­le­ri; Ba­kan­lık Böl­ge Mü­dü­rü (Ça­lış­ma Böl­ge Mü­dü­rü gi­bi) TÜ­İK Böl­ge Mü­dü­rü, Ge­lir­ler Böl­ge Mü­dü­rü, İl­ler­de Ye­ni Oluş­tu­ru­lan Ver­gi Da­ire­si Baş­ka­nı gi­bi ba­zı il ve böl­ge Mü­dür­le­ri 3600 ola­rak ek gös­ter­ge al­mak­ta­dır­lar. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın bu hu­su­su bil­di­ği ve ça­lış­ma yap­tı­ğı şek­lin­de bir du­yum al­mak­ta­yız. An­cak bu ça­lış­ma­nın bel­ki 10 yıl­dır ya­pıl­dı­ğı söy­len­me­si­ne rağ­men, or­ta­da bir ge­liş­me ve ic­ra­at yok. Bel­li bir ku­rum ken­di gay­ret ve ku­lis­le­riy­le bu dü­zen­le­me­yi yap­tı­ra­bi­lir­se yap­tı­rı­yor. Oy­sa ge­nel bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. 7-8 ilin bağ­lı ol­du­ğu bir böl­ge mü­dü­rü 3000 ek gös­ter­ge alır­ken, sa­de­ce bir ilin il mü­dü­rü­nün 3600 ek gös­ter­ge al­ma­sı ta­bi­i ki dik­kat çe­ki­ci. Ay­rı­ca, yi­ne Sn. De­mi­rel’in Baş­ba­kan ol­du­ğu bir dö­nem­de, Mü­hen­dis­le­re 3600 hak­kı ta­nın­mış­tı ve şu an­da 1. De­re­ce­de­ki bir Mü­hen­dis 3600 ek gös­ter­ge alır­ken 1. De­re­ce­de­ki bir böl­ge Mü­dü­rü 3000 ek gös­ter­ge­de kal­mak­ta­dır. * İs­mi mah­fuz >> Son ders gü­nün­de öğ­ren­ci­ler ne za­man bı­ra­kı­lır? Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na; İlk ve or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­mız­da yak­la­şık 13 mil­yon öğ­ren­ci eği­tim gör­mek­te ve bu öğ­ren­ci­le­re 1. ve 2. ya­rı­yıl­da ol­mak üze­re son ders gü­nün­de kar­ne ve­ril­mek­te, öğ­ren­ci­ler er­ken gön­de­ril­mek­te­dir. Ça­lış­ma tak­vi­mi­ne gö­re, son ders gü­nü (kar­ne gü­nü) de ders gü­nü ola­rak gö­rü­lür, ya­ni o gün de son der­se ka­dar res­mi ola­rak ders de­vam edi­yor gö­rü­nür. Bu ne­den­le son gün için de ders ya­pıl­mış gi­bi ek ders üc­ret­le­ri ta­hak­kuk et­ti­ri­lir. An­cak ül­ke­miz­de son gün ge­nel­de sa­bah­tan 10.00, 11.00 gi­bi kar­ne­ler ve­ri­lir ve öğ­ren­ci­ler ev­le­ri­ne gön­de­ri­lir. Kim­se­nin ses çı­kar­ma­dı­ğı bu il­le­gal uy­gu­la­ma, iş­ler yo­lun­da gi­der­ken prob­lem ol­maz, an­cak okul­dan er­ken ay­rı­lan öğ­ren­ci­le­rin ba­şı­na bir ka­za gel­di­ğin­de, okul ida­re­ci ve öğ­ret­men­le­ri suç­lu ola­rak ele alı­nır ve yıl­lar­ca ce­za mah­ke­me­le­rin­de sü­rün­dü­rü­lür­ler. Ne ya­pıl­ma­lı? 1. Son gün hiç­bir oku­lu­muz­da ders ya­pıl­ma­dı­ğı ma­lum­dur. Son gün, ça­lış­ma tak­vi­min­de, ders gü­nü ol­mak­tan çı­kar­tıl­ma­lı, “kar­ne gü­nü okul ida­re­sin­ce uy­gun bu­lu­nan sa­at­te kar­ne­ler ve­ri­lir” dü­zen­le­me­si ya­pıl­ma­lı­dır. 2. Son gün ak­şa­ma ka­dar ço­cuk­la­rı okul­da tut­mak ve kar­ne­yi son ders­te ver­mek de (psi­ko­lo­jik ola­rak ders ya­pı­la­ma­dı­ğı için) ço­cuk­la­ra iş­ken­ce et­mek ma­na­sı­na gel­mek­te­dir. 3. Ha­li­ha­zır­da­ki il­le­gal uy­gu­la­ma (kar­ne­le­rin er­ken ve­ril­me­si ve o gün ders ya­pı­lı­yor­muş gi­bi gös­te­ril­me­si), okul ida­re­ci­le­ri­ni bü­yük bir ris­ke sok­mak­ta, kar­ne­le­ri son der­se ka­dar ver­me­yen ida­re­ci­ler­le ve­li­ler ara­sın­da (di­ğer okul­lar­da ge­nel­de er­ken ve­ril­di­ğin­den) tar­tış­ma­lar ya­şan­mak­ta­dır. * Bir ida­re­ci >> Hastane po­lik­li­nik­le­ri hafta sonu da a­çık ka­la­maz mı? Sağlık Ba­kan­lı­ğı’na; ­Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı has­ta­ne­ler, bi­lin­di­ği ü­ze­re cu­mar­te­si, pa­zar gün­le­rin­de, a­cil du­rum­lar dı­şın­da po­lik­li­nik hiz­me­ti ver­mez­ler. ­Ra­hat­sız­la­nan ça­lı­şan­lar, bin­bir zor­luk­la iş yer­le­rin­den i­zin a­lı­na­rak has­ta­ne­ye gi­der­ler. O gün mut­la­ka yap­ma­la­rı ge­re­ken iş­le­ri­ni, ba­zen ge­ce­le­ri iş yer­le­ri­ne gi­de­rek ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şır­lar. Ül­ke ça­pın­da, 10 bin­ler­ce (ka­mu­-ö­zel) ça­lı­şan, me­sa­i sa­at­le­rin­de has­ta­ne­ye git­tik­le­rin­den, iş kay­bı o­luş­mak­ta­dır. Has­ta­ne­ler, cu­mar­te­si pa­zar gün­le­ri po­lik­li­nik yap­sa da, haf­ta i­çi i­ki gün ta­til yap­sa­lar da­ha uy­gun ol­maz mı? Böy­le­ce a­cil du­rum­lar ha­riç, ça­lı­şan­lar ta­til gün­le­ri has­ta­ne­ye gi­der­ler ve bun­dan ül­ke­miz ka­za­nır. * Bir va­tan­daş
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT