BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­nış­tay davası “Ergenekon”la aynı dosyada

Da­nış­tay davası “Ergenekon”la aynı dosyada

Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­i­re­si, Da­nış­tay ve Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­lar­la il­gi­li da­va­la­rın Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sıy­la bir­leş­ti­ril­me­si­ni is­te­diYar­gı­tay 9. Ce­za Da­i­re­si, Da­nış­tay ve Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­lar­la il­gi­li da­va­la­rın Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sıy­la bir­leş­ti­ril­me­si­ni is­te­di > Eda Han AN­KA­RA İHA Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si, Da­nış­tay 2. Da­ire­si üye­le­ri­ne ve Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si’ne ya­pı­lan sal­dı­rı­lar­la il­gi­li te­tik­çi Al­pars­lan A.’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 8 sa­nık hak­kın­da An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nce ve­ri­len ka­ra­rı oy bir­li­ğiy­le boz­du. Dai­re, da­va­nın İs­tan­bul’da gö­rü­len Er­ge­ne­kon Da­va­sı ile bir­leş­ti­ril­me­si­ni is­te­di. Dai­re, sa­nık­la­rın men­su­bu bu­lun­duk­la­rı id­di­a edi­len ör­gü­tün ni­te­li­ği, atı­lı suç­la­rın vas­fı­nın be­lir­len­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si yö­nün­den Er­ge­ne­kon da­va­sı ile bu iki da­va ara­sın­da hu­ku­kî ve fii­li ir­ti­bat bu­lun­du­ğu­nun id­di­a edil­me­si­nin da­va­la­rın bir­leş­ti­ril­me­sin­de zo­run­lu­luk bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ka­rar­da, sa­nık­lar Al­pars­lan A., Os­man Y., İs­ma­il S., Er­han T., Te­kin İ., Sü­ley­man E.’nin avu­kat­la­rı ile mü­da­hil avu­kat­la­rı ve Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın ana­ya­sal dü­ze­ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya te­şeb­büs et­me, ni­te­lik­li kas­ten öl­dür­me ve bu­na te­şeb­büs suç­la­rın­dan resen de tem­yi­ze ta­bi olan hük­mün sa­ir yön­le­ri in­ce­len­mek­si­zin ka­rar ve­ril­di­ği ve bu se­bep­le boz­ma is­tem­le­ri­nin ye­rin­de gö­rül­dü­ğü kay­de­dil­di. An­ka­ra 11. Ağ­rı Ce­za Mah­ke­me­si, ilk ka­ra­rın­da di­re­nir­se dos­ya Yar­gı­tay Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu’na ge­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT